Изберете страница

Магистърски програми

Педагогически факултет

Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог, детски учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в специалностите „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна педагогика и чужд език“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: комплексен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСА: 2195,52 лв. (по 1097,76 лв. на семестър)

Учебният план на магистърската програма „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ включва учебни дисциплини, които надграждат и усъвършенстват компетенциите на учителите по посока на креативно ориентираното педагогическо взаимодействие. Учебният план е съобразен с изискванията на съвременната образователна политика за възпитаване на автономна и творческа личност. Целта е разчупване на традиционната образователна рамка с иновативни подходи и креативни технологии, опиращи се на различните видове изкуства.

Основни академични курсове:

  • Педагогика на творчеството;
  • Естетизация на образователната среда в детската градина;
  • Игра и творчество;
  • Педагогическо творчество в дигитална среда;
  • Творчески подходи и методи за приобщаване на детето към образователната среда на детската градина;
  • Творчески измерения на обучението по овладяване на езика и развитие на речта на детето в предучилищна възраст;
  • Креативност и математика в детската градина;
  • Откривателство и творчество при ориентиране в околния свят.

Предлаганите избираеми дисциплини допълват компетентностите на студентите за интегриране на творчеството в процеса на педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.
Практикумът по творчество създава условия за разгръщане на креативния потенциал на детския учител.
Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в областта на предучилищното образование като учители в детска градина/учители в подготвителна група в училище. Същите могат за работят в структурите на управление на предучилищното образование, извършвайки научно-методическа и организационно-управ­ленска дейност в системата на образованието, както и в културни институции, имащи образователни функции; в неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители или членове на екипи.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Екатерина Чернева.