Изберете страница

Магистърски програми

Педагогически факултет

Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог, детски учител
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в специалностите „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна педагогика и чужд език“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: комплексен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа
ТАКСА: 1984,02 лв. (по 992,01 лв. на семестър)

Учебният план на магистърската програма „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина“ включва учебни дисциплини, които надграждат и усъвършенстват компетенциите на учителите по посока на креативно ориентираното педагогическо взаимодействие. Учебният план е съобразен с изискванията на съвременната образователна политика за възпитаване на автономна и творческа личност. Целта е разчупване на традиционната образователна рамка с иновативни подходи и креативни технологии, опиращи се на различните видове изкуства.

Основни академични курсове:

  • Педагогика на творчеството;
  • Естетизация на образователната среда в детската градина;
  • Игра и творчество;
  • Педагогическо творчество в дигитална среда;
  • Творчески подходи и методи за приобщаване на детето към образователната среда на детската градина;
  • Творчески измерения на обучението по овладяване на езика и развитие на речта на детето в предучилищна възраст;
  • Креативност и математика в детската градина;
  • Откривателство и творчество при ориентиране в околния свят.

Предлаганите избираеми дисциплини допълват знанията за предучилищното образование, основано на различните видове изкуства и игри. Практикумът по творчество създава условия за разгръщане на креативния потенциал на детския учител.
Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.
Завършилите магистърската програма могат да се реализират в областта на предучилищното образование като учители в детска градина/учители в подготвителна група в училище. Същите могат за работят в структурите на управление на предучилищното образование, извършвайки научно-методическа и организационно-управ­ленска дейност в системата на образованието, както и в културни институции, имащи образователни функции; в неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители или членове на екипи.
След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Елена Събева.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg