Магистърски програми

Педагогически факултет

Позитивна психология

Професионално направление: Психология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: психолог
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
3 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по професионалното направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по посочените професионални направления

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1950 лв. – за трисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)

Новооткритата магистърска програма по позитивна психология е построена върху следните концепти:

 • значимост на разбирането за позитивното развитие и за значението на превенцията, усилването и овладяването;
 • значимост на интерперсоналните отношения и интраиндивидуалните трансформации в жизненото пространство;
 • значимост на контекста – институции, мрежи, програми, които осигуряват позитивни преживявания и развитие на позитивните страни;
 • значимост на взаимната връзка между генерирането на знанието и прилагането на знанието;
 • прилагане на откритията и оценките за подобряване на живота.

Програмата е изградена върху три ключови термина:

 • позитивност – насочена към разбирането на тези аспекти от човешкия опит, които правят живота достоен да се живее; усилване на човешките силни страни, като креативност, отговорност, поток, устойчивост, оптимални изпълнения и постижения;
 • развитие – систематични и успешни промени, които се случват в пространството на развитието в жизнения цикъл;
 • прилагане на откритията – знания, концепти, методи и интервенции за подобряване на живота.

Основни академични курсове:

 • Въведение в позитивната психология;
 • Позитивни когнитивни процеси: надежда, оптимизъм, осъзнатост;
 • Позитивни емоции и психично благополучие;
 • Позитивен Аз, добродетели и силни страни на характера;
 • Позитивни отношения: любов, приятелство и емоционално привързване;
 • Благодарност и прошка.

Предвидени са избираеми и факултативни дисциплини, включени са тренинги за развитие на професионални умения.

Обучението протича на модулен принцип, което улеснява работещите студенти.

Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Ръководители на магистърската програма са доц. д-р Кирилка Тагарева и доц. д-р Юрий Янакиев.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg