Магистърски програми

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: педагог, детски учител и начален учител
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
3 семестъра – за бакалаври от професионалното направление Педагогика
4 семестъра – за професионални бакалаври от професионалното направление Педагогика
5 семестъра – за бакалаври от всички останали професионални направления

Условия за кандидатстване:
диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в съответните професионални направления
диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър“ в професионалното направление Педагогика

Форма на дипломиране: писмен държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1650 лв. – за трисеместриалната програма (по 550 лв. на семестър)
2200 лв. – за четирисеместриалната програма (по 550 лв. на семестър)
2750 лв. – за петсеместриалната програма (по 550 лв. на семестър)

Целта на магистратурата е да подготви висококвалифицирани педагогически кадри, които да имат знания, умения и компетенции за ефективно използване на съвременните технологии на обучение за повишаване на качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание, въвеждане на иновационни технологии и методи в учебния процес.

Програмата е предназначена за всички, които притежават образователно-квалификационна степен според изискванията за обучение. Правото да се обучават имат български и чуждестранни граждани.

Основни академични курсове:

  • Технологии на обучението по: български език и литература, математика, човек, общество и природа, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт в предучилищното образование и в началния етап на средното училище;
  • Приобщаващо образование;
  • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда;
  • Иновации в образованието.

Освен задължителните академични курсове в учебния план са включени и избираеми дисциплини и факултативи, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация в зависимост от личните си интереси.

Магистърската програма се базира на изискванията на съвремието за владеене и използване на технологии на обучение като инструмент за модернизиране на образованието.

Програмата гарантира високо равнище на теоретични и практически занятия.

Обучението се осигурява от висококвалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират в следните области: образование в началния етап на СУ и в детски градини като педагози, детски учители, начални учители; управление на образованието – извършват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции; неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители или членове на екипи. Могат да се занимават с изследователска и преподавателска дейност във всички български и чуждестранни училища.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ образованието може да продължи за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

Трисеместриалното обучение се провежда от  Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив, на територията на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кър­джали и на територията на Филиал – гр. Смолян.

Ако групата във филиала е под  15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.

Четирисеместриалното обучение се провежда от Педагогическия факултет на територията на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Пловдив и на територията на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали.

Ако групата във филиала е под  15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.

Ръководители на магистърската програма:

за трисеместриалното обучение – проф. д-р Владимира Ангелова;

за четирисеместриалното обучение – доц. д-р Галена Иванова;

за петсеместриалното обучение – проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg