Магистърски програми

Педагогически факултет

Приложна психология

Професионално направление: Психология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: психолог
Форма на обучение: задочна 
Продължителност на обучението:
2 семестъра  – за специалисти, завършили ОКС „бака­лавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра  – за неспециалисти, завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС  по съответните професионални направления

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1300 лв. – за двусеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)

Магистърската програма „Приложна психология“ е предназначена за подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на психоконсултативната работа, психологията на управлението, психологията на маркетинга и рекламата и други приложни аспекти на психологическата наука.

В магистърската програма „Приложна психология“ се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост за реализация в различни области на стопанския живот, образователната сфера, администрацията и др. Завършилите програмата могат да се реализират в: училищната практика; производствената и непроизводствената стопанска практика; социални и личностни превенции и профилактики; конкретни психологически звена (лаборатории), образователни и възпитателни институции, центрове за превенция и зависимост, детски педагогически стаи, социални служби, неправителствени организации, кризисни центрове и прочие. Учебният план предвижда широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка с прилагане на интерактивните методи на преподаване, като е обърнато особено внимание на самостоятелната активност на обучаваните. Това е насочено към развиване на възможности за критичен анализ и самостоятелно вземане на решения, с което се цели и формирането на готовност за практическа работа, за да могат студентите да прилагат наученото при решаване на конкретни задачи в съответните професионални области. В програмата са включени редица избираеми и факултативни дисциплини. Съществен елемент са тренингите за развиване на практически професионални умения и специализираните практикуми.

Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Ръководители на магистърската програма са доц. д-р Кирилка Тагарева и доц. д-р Ирена Левкова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg