Магистърски програми

Педагогически факултет

Психология на управлението

Професионално направление: Психология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: психолог в управлението
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
2 семестъра  – за специалисти, завършили ОКС „бакалавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра  – за неспециалисти, завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по съответните професионални направления

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1300 лв. – за двусеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)

Магистърската програма „Психология на управлението“ трябва да осигури:

 • компетенции и умения, които ще позволят на завършилите да анализират психологически проблеми в управленската дейност и да консултират и подпомагат ръководителите в разнообразните им дейности;
 • практически умения за прилагане на теоретични и приложни психологически знания в управлението;
 • изследователска компетентност при проучване на психологически проблеми в управленската практика и умения за внедряването на резултатите в практиката.

Завършилите магистърската програма ще могат да съдействат на ръководителите и работните екипи при вземане на управленски решения, при подбора, обучението и развитието на кадрите, решаване на конфликти и др.

Завършването на магистърската програма дава право и възможност за продължаване на обучението в докторски програми.    

Студентите от програмата, завършили бакалавърско образование, различно от психология, изучават в два допълнителни семестъра базисни дисциплини в областта на психологията.

Основни академични курсове:

 • Психология на управлението;
 • Професионален стрес;
 • Конфликти и преговаряне;
 • Групи, групови процеси и лидерство;
 • Подбор, оценка и обучение на персонала;
 • Мотивация и професионално поведение;
 • Теория и техники на консултирането;
 • Работа в екип/делово общуване.

Предвидени са избираеми и факултативни дисциплини, включени са тренинги за развитие на професионални умения.

Обучението протича на модулен принцип, което улеснява работещите студенти.

Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Юрий Янакиев.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg