Магистърски програми

Педагогически факултет

Социален мениджмънт и социално предприемачество

Професионално направление: Социални дейности
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: консултант в социалните дейности
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
2 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“
4 семестъра – за завършилите ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Такса:
1000 лв. – за двусеместриалната програма (по 500 лв. на семестър)
2000 лв. – за четирисеместриалната програма (по 500 лв. на семестър)

Магистърската програма „Социален мениджмънт и социално предприемачество“ е ориентирана към профилиране и задълбочаване на подготовката на квалифицирани и компетентни професионалисти в областта на социалните дейности и тяхната успешна реализация в системата на социалните институции в Република България.

Програмата осигурява необходимите управленски знания, умения и компетенции за различните равнища в социалната сфера. Обучението е насочено към получаване на теоретическа и професионално-прак­тическа подготовка чрез система от взаимносвързани дисциплини както в сферата на мениджмънта, така и със социална и психологическа насоченост.

Основни академични курсове:

  • Основи на мениджмънта;
  • Основи на предприемачеството;
  • Икономика на социалната сфера;
  • Развитие и управление на системата за социална защита;
  • Стратегически мениджмънт в социалните организации;
  • Трудови конфликти и индустриални отношения;
  • Подбор, оценка и обучение на персонал в сферата на социалните услуги;
  • Консултиране в социалните дейности;
  • Лидерство и организационна динамика;
  • Управление на професионалния стрес.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Людмила Векова.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg