Магистърски програми

Педагогически факултет

Специална педагогика – ресурсен учител

Професионално направление: Педагогика
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: социален педагог – ресурсен учител
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
4 семестъра – за бакалаври от професионалните направления Педагогика и Педагогика на обучението по…
2 семестъра – за бакалаври от професионално направление Педагогика, специалност „Специална педагогика“

Условия за кандидатстване:
4 семестъра –  диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Педагогика и Педагогика на обучението по…
2 семестъра – диплома за завършена ОКС „бакалавър“ от професионално направление Педагогика, специалност „Специална педагогика“

Форма на дипломиране: защита на дипломна работа

Такса:
2000 лв  – за четирисеместриалната програма (500 лв на семестър)
1200 лв– за двусеместриалната програма (по 600 лв на семестър)

Магистърската програма „Специална педагогика – ресурсен учител“ чрез базисните учебни дисциплини е предназначена да осигури научно-практическа подготовка на студентите при усвояването на структуроопределящите дисциплини, формиращи широкопрофилната им подготовка в  подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности в процеса на обучението.  

Обучението по специалността дава възможност за допълнително, обхватно и пълно усвояване на научни знания и компетентности в областта на професионалното направление, като акцент се поставя върху знанията, насочени към подготовка за приобщаващо образование, подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специално образователни потребности и ресурсното подпомагане в обучението на включените  деца и ученици в детската градина и в училището. Осигурява се единство както в теоретичната, така и в практикоприложната подготовка за овладяване и прилагане на базисните професионални умения и компетентности, необходими за пълноценното реализиране на специалния педагог – ресурсен учител, в образователното пространство.

Магистърската програма е разработена и съобразена с нормативните актове в образователната система у нас и с европейските и световните тенденции в приобщаващото образование  и обучението на децата и учениците със специални образователни потребности, включени в образователната среда на детската градина и училището.

Основни академични курсове:

  • Приобщаващо образование;
  • Ресурсно подпомагане в приобщаващото образование
  • Подкрепа за личностно развитие на деца/ученици със специални образователни потребности;
  • Подпомагане в обучението на деца/ученици със сензорни увреждания, интелектуални затруднения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства и множество увреждания
  • Техники в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Семейно консултиране;
  • Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Социална и правна закрила на деца и ученици със специални образователни потребности.

Ръководител на магистърската програма е доц. дпн Жана Атанасова.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg