Магистърски програми

Педагогически факултет

Училищна психология

Професионално направление: Психология
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: училищен психолог
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението:
2 семестъра – за специалисти, завършили ОКС „бакалавър“, професионално направление Психология, специалност „Психология“
4 семестъра – за неспециалисти, завършили ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ по съответните професионални направления

Форма на дипломиране: държавен изпит или защита на дипломна работа

Такса:
1300 лв. – за двусеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)
2600 лв. – за четирисеместриалната програма (по 650 лв. на семестър)

Магистърската програма осигурява:

 • знания за развитието и за проблемите в развитието през детството и юношеството;
 • възможности за развитие на способности за консултиране и оценка на развитието и за провеждане на обучение за развитие на различни компетентности при деца, родители и учители;
 • възможности за развитие на идентичността, професионалната компетентност и нагласата към продължаващо обучение.

Завършилите магистърската програма ще могат да изготвят психологически оценки в различните аспекти от психическото развитие на децата и юношите, да консултират деца, родители и учители, да инициират превенции и изследвания върху поведението на децата и юношите, да извършват кариерно консултиране и водене на различни тренинги, както и да оценяват резултатите от учебната дейност и учебните програми.

Завършилите магистърската програма ще могат да продължат обучението си в докторски програми по психология.

Учебният план включва различни практики и тренинги, избираеми и факултативни дисциплини.

Основни академични курсове:

 • Детска психопатология;
 • Теории и техники на консултирането в детско-юношеската възраст;
 • Социална компетентност – оценка и стратегии за развитие в детско-юношеската възраст;
 • Травми, кризи и загуби – оценка и интервенции;
 • Емоционално привързване;
 • Аз-концепция и идентичност – развитие, оценка и интервенции;
 • Психично благополучие в детско-юношеската възраст;
 • Изследвания върху развитието на моралните разсъждения, емоции и мотивации.

Постигнатото образователно равнище позволява на студентите да продължат обучението си в докторски програми от областта на психологическата наука.

Обучението се провежда в Педагогическия факултет и на територията на филиала на ПУ в гр. Смолян и гр. Кърджали

Ако групите във филиалите в гр. Смолян и гр. Кърджали са под 15 студенти, обучението се пренасочва в Пловдив.

 

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Кирилка Тагарева.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg