На 17-ти декември 2019г. от 11:00 в 6-та аудитория на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе научна конференция на тема „Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалности – стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място“.
Проучването е финансирано от Министерството на образованието и науката и възложено за реализация на екип на Педагогически факултет на Пловдивския университет с ръководител – доцент д-р Юрий Янакиев с договор № Д01-148/24.07.2019г.
    Целите на изследователския проект са следните:

  • Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти;
  • Проучване на влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром;
  • Извеждане на алгоритми за справяне с хроничния стрес в рисковите групи.

 

За целите на изследването са използвани два метода:

  1. Сертифициран метод за оценка на стреса в работата Burnout Q (Maslach Burn-out Inventory – MBI), който съдържа 24 въпроса, насочени към оценяване на честотата на усещанията на бърнаут като трифакторен конструкт. Burnout Q включва три скали:
  • Емоционално изтощение;
  • Деперсонализация;
  • Редуцирани лични постижения.
  1. Авторски въпросник за влиянието на социодемографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Той е ориентиран към изследването на потенциалните стресори: динамика на живота в градска среда, умения за разрешаване на конфликти в системата ученик – учител – родител, умения за справяне със стреса (копинг стратегии), качество на съня, физическа активност и спорт. Предвидено е резултатите да се анализират автоматично от онлайн платформа.

           Процесът по попълване на теста и анкетата e насочен към педагогически специалисти от цялата страна, разпределени в зависимост от демографската и социална статистика на населението в България по райони.
         Конференцията предложи цялостен отчет за „прегарянето” на учителите, който може да послужи за формиране на нова образователна политика, която да защити учителя от професионалното прегаряне и да предложи компенсаторни механизми. Така може да се създадат условия за рехабилитация на специалистите от тази важна за българското общество професия.
     Събитието бе уважено от зам.-министъра на образованието и науката – инж. Таня Михайлова, зам.-ректора на Пловдивския университет – проф. д.п.н. Румяна Танкова, декана на Педагогическия факултет на ПУ – проф. д-р Владимира Ангелова, представители на педагогическата колегия, учителските синдикати, неправителствените организации, обществеността, медиите и студенти.

Одобрил: Проф. д-р Владимира Ангелова