Изберете страница

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ

по Национална програма „Квалификация“ – 2023 г.

Националната конференция се проведе хибридно в периода 26 – 28 ноември 2023 година. Националното събитие присъствено се състоя в Гранд Хотел Пловдив, град Пловдив, като беше осигурено и онлайн участие на учители, експерти от РУО в страната, представители от НПО, и презентатори.

Националният форум бе организиран от МОН и от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ„Паисий Хилендарски“, с подкрепата на Синдиката на Българските Учители и Асоциацията на Департаментите за квалификация на учители в България. В организационния процес се включиха активно студенти от клуб „Приобщаващо образование“ и клуб „Лидерство в образованието“ към Педагогически факултет, както и служителите от Университетския център за кариерно развитие на Пловдивски университет.

Иновативната конференция се проведе под патронажа на Министъра на образованието проф. д-р Галин Цоков и Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов. Официални гости на Националната конференция бяха Грета Ганчева – Директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН, държавни експерти и главни експерти от МОН, Иванка Киркова – началник на РУО  Пловдив, проф. д-р Теменужка Йовчева – заместник-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Владимира Ангелова – декан на Педагогически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, представители на фондация „Лъчезар Цоцорков“, университетски преподаватели, студенти и докторанти.

Министър проф. д-р Галин Цоков постави фокус към мулти-дименсионалните роли на учителя в реалностите на Образование 5.0., което все повече се ориентира към личностното развитие и персонализираното обучение. Проф. Цоков изведе акценти към уменията на  учителите, от които зависи подготовката на успешни хора за утрешния ден; към обученията на учителите за работа с „Дигитална раница“ и към прилагане на компетентностен подход в STEM среда в нов проект по който се очаква да бъдат обучени 38 000 учители.

Ректорът на Пловдивски университет, проф. д-р Румен Младенов очерта траекториите на социално-емоционалното обучение в квалификацията и кариерното развитие на учители, както и значимостта на трансфера на социални и емоционални компетентности от училищна среда в реалния живот. Проф. Младенов отбеляза че социално-емоционалното обучение в квалификацията на учители е нова визия (а и реформа) на образователната ни система в контекста за справяне с предизвикателствата на съвременния свят в условията на Метавселената. Подчерта важното значение на провеждания майсторски клас в рамките на Националната конференция за социално-емоционално преподаване. Проф. д-р Румен Младенов откри Националната конференция.

Националната конференция беше модерирана от проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова, Директор на ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“ и от Полина Фетфова – Директор на Отдел „Квалификация и кариерно развитие” към Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие” към МОН. В програмата на конференцията бяха включени три панела, майсторски клас и работен форум за експерти от РУО в страната.

В първия панел „Социално-емоционално образование, квалификацията на учители и предизвикателствата на Метавселената“, модератор бе Председателя на Синдиката на Българските учители д.ик.н. Янка Такева, която  постави акцент на потенциала, професионализма и адаптивността на българския учител за справяне с новите реалности на образованието в условията на Метавселената и развитието й до  2030 година. Основен презентатор в първия панел на конференцията беше проф. д.п.н. Дора Левтерова-Гаджалова – Директор на ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“. Участие в първия панел взеха проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова – председател на Постоянната комисия по ПНСД към НАОА; проф. д-р Димитър Веселинов – Директор на ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“; доц. д-р Владислав Господинов – СУ „Св. Климент Охридски“; Димитър Асенов – Директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; Мария Янкова – УНИЦЕФ България.

Вторият панел „Социално-емоционално образование, кризисни събития и кризисен подход в квалификацията на учители“ беше модериран от доц. д-р Юрий Янакиев, ръководител катедра „Педагогика и психология“ към ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“, който очерта проблеми и предложи за дискусия решения за справяне със стреса и бърнаута при учители при различни кризисни събития. Участие във втория панел взеха Наталия Михалевска – Началник кабинет на Министъра на МОН; Нели Колева – съветник на Министъра на МОН; Румян Русев – Балкански форум по сигурността; гл.ас. д-р Вера Тодорова – ДИПКУ към Тракийски университет;  Ясен Танев – председател на БАРБС (член на БСК); ас. Костадин Баков – катедра „Национална сигурност“ към ПУ „Паисий Хилендарски“; гл.ас. д-р Калоян Дамянов – катедра „Специална педагогика“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Третият панел „Интегриране на дигитални технологии в квалификацията на учители (компетентностен и STEM подход, Дигитална раница) беше модериран от проф. д-р Ивайло Старибратов, ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“, който насочи вниманието към предизвикателствата на цифровизацията на образованието. Основната презентация беше представена онлайн от проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – главен редактор на списание „Педагогика“. Участие в панела взеха доц. д-р Красимира Димитрова – Директор на ДКПРПС към БУ „Проф. д-р Асен Златаров“; проф. д-р Желязка Райкова – ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д-р Галя Кожухарова – ДИПКУ към Тракийски университет; проф. д-р Румяна Папанчева – Декан на Факултет по обществени науки към Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  

Майсторският клас „Социално-емоционално образование в квалификацията на учители за наставничество“ за учители и експерти от РУО в страната бе изведен от фондация „Заедно в час“.

На Националното събитие бе проведен работен форум „Социално-емоционално образование и оказване на методическа подкрепа на новоназначени учители и наставници“ за експерти, представители на РУО от страната.

На проведената Национална конференция бяха представени иновативни проекти и иновативни курсове за квалификация на педагогическите специалисти.

Националната конференция приключи с връчване на удостоверения на учителите взели участие в майсторския клас.

Всички снимки от конференцията в ГАЛЕРИЯ.