Изберете страница

На 20.04.2022 г. в 1.аула на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Общо събрание на Педагогически факултет. На заседанието присъстваха 100 от общо 108 членове на Педагогическия факултет. Събранието се проведе в следния дневен ред:

 1. Избор на Мандатна комисия.
 2. Избор на Комисия за провеждане на явно гласуване.
 3. Избор на Комисия по предложенията.
 4. Избор на Комисия за провеждане на тайно гласуване.
 5. Избор на председател и заместник-председател на ОС на ПФ.
 6. Годишен отчетен доклад на Декана и деканското ръководство на ПФ.
 7. Избор на членове на ОС на ПУ от квотата на нехабилитираните преподаватели.
 8. Избор на номинирани членове на АС на ПУ.
 9. Избор на номиниран хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет.
 10. Определяне на числения състав и структурата на следващия ФС, съобразено с чл. 26, ал.7 и ал.5, т. 3 от ЗВО.
 11. Разни.