Изберете страница

На 23.06.2023 г. се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Лидерство в образованието“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Клубът е създаден по инициатива на преподаватели от Педагогическия факултет, студенти от МП „Образователен мениджмънт“ и докторанти от ПН 1.1 Теория и управление на образованието и 1.2. Педагогика, с активната подкрепа на Деканското ръководство и на Студентски съвет. Основната цел на клуба е да инициира и организира събития, стимулиращи изявите на лидерство в образователната сфера. Неговата значимост е най – вече в обединяващата му роля за изграждането на една динамична общност от студенти, докторанти, преподаватели и експерти от практиката, които са мотивирани да изследват и развиват лидерските си умения в контекста на образованието. Водещото в дейностите на клуба ще е наличието на взаимодействие, обмен на информация и своевременна обратна връзка.

Учредяването на клуба бе уважено от деканското ръководство – проф. д-р Даниела Маркова, проф. дпн Валентина Маргаритова, доц. д-р Ани Епитропова, доц. д-р Хилда Терлемезян. Присъстваха и ръководител на катедра Педагогика и управление на образованието – проф. дпн Дора Левтерова, проф. дпн Пламен Радев, доц. д-р Николинка Атанасова – член на Контролния съвет на Пловдивския университет, преподаватели и представители на администрацията на Педагогическия факултет. Значимо представителство на събитието имаха експерти от МОН и други образователни структури, директори и заместник-директори на училища, завършили и настоящи бакалаври, магистри и докторанти на Педагогическия факултет. Официалните гости отправиха своите пожелания за ползотворна работа на новосъздадения клуб и готовността да бъдат част от бъдещите му инициативи.

Събитието бе открито от доц. д-р Албена Александрова в качеството ѝ на ментор на Клуба, с акцент: Какви са съвременните предизвикателства пред образователното лидерство?

Идеи за съвместни дейности представиха д-р Катерина Василева – в ролята ѝ на общински председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, доц. д-р Николинка Атанасова – ментор на клуб „Млад педагог“, както и докторант Илица Даскалова – председател на клуб „Млад педагог“.

На Общото събрание беше приет Устав на Клуба и обсъдена Проектопрограма за дейността на Клуба 2023-2024 г. Общото събрание избра Управителен съвет в следния състав: докторант Илиян Карабойчев – Председател, докторант Александър Лазаров и бакалавър Мария Димитрова – членове на УС, Секретар на Клуба – Катерина Бояджиева.

Всеки съмишленик на клуб „Лидерство в образованието“ – студент, докторант, преподавател и експерт, може да заяви членство в клуба, попълвайки заявление.