Съобщение относно проект „Студентски практики“ – фаза 2”

Стартира приемът на документи по проект на МОН – BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от Педагогическия факултет, включени в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката /МОН/. По различните професионални направления от Педагогически факултет има определени квоти. Един студент може да бъде включен в практическо обучение един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Договори на студенти от ІV-ти курс се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит. Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно изготвена програма и в съответствие с изучаваната от студента специалност или професионално направление.

Условията за участие в практическото обучение в реална среда могат да се видят на страницата на проекта https://praktiki.mon.bg/. На тази страница студентите и работодателските организации имат възможност за регистрация.
Информация:

Често задавани въпроси: https://praktiki.mon.bg/pages/faq

График за прием на документи през месец март 2021 г.:

 

08.03. /понеделник10,30-12,30 ч – 218 каб.
17.03. /сряда10,30-12,30 ч – 215 каб.
24.03. /сряда/ 10,30-12,30 ч – 215 каб.
31.03. /сряда/ 10,30-12,30 ч –  215каб.

Функционалният експерт проф. д-р Даниела Маркова има приемно време вторник от 12.00 до 14.00 ч. в каб. 517.

Студентите подават следните документи в 3 екземпляра, едностранно разпечатани, които се генерират от информационната система на проекта:

  1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца, между студент и ПУ „Паисий Хилендарски“. На предпоследната и на последната страница и трите екземпляра трябва да са подписани лично от студента. Началната дата на практиката не трябва да е по-ранна от две седмици от датата на подаване на договора. Например: при подаване на документи на 04.09.2020 г. най-ранната дата за започване на практиката може да е 18.09.2020 г.; при подаване на документи на 8.09.2020 г. практиката може да започне най-рано на 21.09 или 23.09.2020 г. /22.09. е национален празник и почивен ден!/
  2. Декларация за липса на трудови и граждански правоотношения с обучаващата организация през периода на провеждане на практиката.

При потвърдена програма и график за обучение в информационната система, студентът генерира през системата договора, към който има приложена декларация. Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да са изпълнени следните условия:

  • Студентът избира обучаваща организация, която има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“. (Договор за провеждане на практическо обучение между студента практикант и Университета се сключва при наличие на сключени договори между Университета и обучаващата организация, ментора и академичния наставник).
  • Студентът избира Ментор от обучаващата организация, който е изготвил и въвел в информационната система програма за провеждане на практическо обучение, съгласувана с академичния наставник и е потвърдил графика на обучението. (Програмата се изготвя в съответствие с професионалното направление, спецификата на специалността, работната позиция. Студентите трябва да имат въведен от тях график в информационната система (по дати и часове)за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. Дневната продължителност на практическото обучение е не повече от 8 астрономически часа и не повече от 40 астрономически часа в рамките на седем последователни дни).
  • Студентът избира Академичен наставник от Педагогическия факултет, който е регистриран в системата и който преподава в специалността в която се обучава студентът.

ВАЖНО: При попълването на личната информация към профила си в системата, студентът трябва да въведе личен и валиден (коректно написан) IBAN на който ще бъде преведена стипендията.

Данните на първа страница на договора най-горе „Днес ……………….., в гр. ……………“   не се попълват от студента.

Обучаващата организация подава следните документи генерирани в системата и разпечатани в три екземпляра:

  • Договор между обучаващата организация и ПУ „Паисий Хилендарски”, с подпис и печат;
  • Списък на менторите, генериран през системата;
  • Договори между ментор/и/ и ПУ „Паисий Хилендарски”.

С пожелание за успешна и ползотворна практика!Екип по проект „Студентски практики” за Педагогически факултет