Изберете страница

Биография

Професор Георги Карастоянов е високо уважаван специалист в областта на психологията, особено в контекста на военните науки. С неговия богат опит като преподавател и автор на книги, той е известен със своята експертиза в области като социално влияние, лидерство, стрес и психологически операции. Автор е на книгите „Стрес и военна среда” (1996), „Психологически операции” (2002), „Психология на преднамереното влияние” (2012), Индивидуални различия при вземане на решение (2018) и „Психологичните типове по Карл Юнг и стресът” (2000) в съавторство с проф. Антоанета Христова

Анотация на лекцията:

Прави се кратък преглед на последната глобална теория за личността – когнитивно преживелищната теория на Сиймор Епщайн. Представят се основни х-ки на Рационалната и преживелищна системи (Система 1 и система 2 по Канеман) като съдържание и процес. Извеждат се предимствата на всяка една от системите при регулиране на човешкото поведение. Предлага се на базата на представеното да се аргументира в кои характеристики ИИ може да замени и да бъде по добър от човека и в кои не.

Отчитайки, че неизменна част от човешкото поведение е моралната мотивация: Какъв е и какъв би могъл да бъде  морала на ИИ? По какъв начин ИИ би разрешил дилемата социален ред – социална справедливост ?