Изберете страница

Уважаеми студенти,

Стартира се процедурата за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение и практики за 2021/2022 г. Условията за участие и процедурата за кандидатстване можете да прочетете тук….

I. Условия за участие:

За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Педагогическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • Кандидатите от ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорена такава позиция;
 • Кандидатите да не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм през предходни години Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).
 • Кандидатите да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4.50, който се изчислява въз основа на приложената Академична справка (или справка от инспектора на специалността за успеха на студента).
 • За кандидатите от магистърски програми, обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта.
 • Кандидатите трябва владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • Чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм;
 • Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

II. Необходими документи за кандидатстване за Еразъм селекция април 2021 г. във ПФ

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет през академичната 2021/2022 г.

 1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение.
 2. Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение.
 3. Академична справка (или обикновена справка от инспектора на специалността) за успеха от следването до момента (минимум 4.50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.
 4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на Факултета по бал, който се образува от:

 1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от мн. добър 4.50).
 2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и/или интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език мн. добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:
 • са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.
 • притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документи се подават до 22.04.2021 г., 12.00 ч. по електронен път. Оригиналите на документите се сканират или снимат и се изпращат като прикачени файлове към придружаващо писмо до координатора на факултета по програма Еразъм+:  доц. д-р Ани Епитропова (epitropova@uni-plovdiv.bg).

Одобрил: доц. д-р Ани Епитропова