Изберете страница

Уважаеми студенти,

Стартира се процедурата за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение или практика за втория семестър на учебната 2022/2023 г.
Тук можете да видите възможностите за СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за Педагогическия факултет .

Документи се подават на  13.10.2022 г.  от 12.00 до 14.00 ч. в кабинет  413 и на 14.10. 2022 г. от 10.00 до 15.00 ч. в 416 с. з.  в сградата на Педагогическия факултета при координатора по програма Еразъм+,  доц. д-р Ани Епитропова (epitropova@uni-plovdiv.bg).

Условия за участие:
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Педагогическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните изисквания:

 • Кандидатите от ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорена такава позиция;
 • Кандидатите да не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм през предходни години.
 • Кандидатите да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4.50, който се изчислява въз основа на приложената Академична справка (или справка от инспектора на специалността за успеха на студента).
 • За кандидатите от магистърски програми, обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта.
 • Кандидатите трябва владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;

Необходими документи за кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма Еразъм +
Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение.

 1. Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса, образователната степен на обучение и успеха от следването до момента (минимум 4.50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.
 2. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на Факултета по бал, който се образува от:

 1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от мн. добър 4.50).
 2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и/или интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език мн. добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:
 • са завършили езикова гимназия.
 • притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език.