Изберете страница

Уважаеми студенти,

Стартира се процедурата за Еразъм мобилности за студенти за първия семестър на учебната 2023/2024 г.
Тук можете да видите възможностите за СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за Педагогическия факултет.

Документите за кандидатстване, а именно: Молба; уверение от учебен отдел за среден успех и документ за владеене на езика (прилага се копие от диплома или сертификат), се изпращат на  координатора по програма Еразъм+,  доц. д-р Ани Епитропова на имейл: epitropova@uni-plovdiv.bg от 5 до 13 април 2023 г.

Условия за участие:
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Педагогическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните изисквания:

  • Кандидатите да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4.50.
  • За кандидатите от магистърски програми, обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта.
  • Кандидатите трябва владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на Факултета по бал, който се образува от:

  1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от мн. добър 4.50).
  2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и/или интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език мн. добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които са завършили езикова гимназия или притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език.