Изберете страница

Уважаеми студенти,

Стартира се процедурата за Еразъм мобилности за студенти за втория семестър на учебната 2023/2024 г.

На 11 октомври 2023 г.  от 12.00 часа в 323 аудитория ще се проведе информационна среща, относно Еразъм мобилности с цел обучение или практика. Ще бъдат представени чуждестранните университети, с които Педагогическият факултет има сключени договори за обучение и процедурата за кандидатстване .

Тук можете да видите възможностите за  СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за Педагогическия факултет.

Документите за кандидатстване с цел обучение са Молба; уверение от учебен отдел за среден успех и документ за владеене на езика (прилага се копие от диплома или сертификат). Изпращат се на  координатора по програма Еразъм+,  доц. д-р Ани Епитропова на имейл: epitropova@uni-plovdiv.bg от 11 до 20.10. 2023 г.

Условия за участие:
За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Педагогическия факултет (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните изисквания:

  • Кандидатите да имат минимален среден успех от следването до момента мн. добър 4.50.
  • Кандидатите трябва владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на Факултета по бал, който се образува от:

  1. Среден успех от обучението до момента на база уверение от учебен отдел (не по-нисък от мн. добър 4.50).
  2. Оценка от изпита по работния чужд език.

Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които са завършили езикова гимназия или притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език.

от Деканското ръководство