По проект BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики – 1 фаза,
поради изчерпване на броя практики за студенти за ПУ “Паисий Хилендарски”, се преустановява приемането на договори за практическо обучение.