На 02 септември 2020 година в хотел „Империал“, гр. Пловдив се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Посланици на приобщаващото обучение“, 2018-1-BG01-KA201-047854, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС, мярка Стратегически партньорства за разработване на иновации в училищното образование. Координатор на проекта и домакин на събитието „Предизвикателства пред съвременното дистанционно приобщаващо образование“ бе Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ в лицето на преподаватели от Педагогическия факултет.

Проектът е реализиран с партньорските организации: Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ) в България; Средно техническо училище «Сулуова Сехит Еркан Аяс Месели», Турция; Средно училище „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, Компания «Феникс КМ», Кортемарк, Белгия.

В хотел „Империал“, в градината се събраха гости, участници и заинтересовани лица в областта на приобщаващото образование от България и чужбина. Присъстваха учители от пловдивски училища и детски градини; както и ресурсни учители от РЦПППО Пловдив, РЦПППО София, РЦПППО Пазарджик,  ССУ за ДУС „Проф. д-р Белинов“; както и други педагогически специалисти, работещи с деца и ученици със СОП, родители на деца и ученици със СОП.

Събитието откри доц. д-р Надя Чернева – заместник-ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която сподели че събитието е важна събитийност за приобщаващото образование, отразява постиженията от поредния проект на Университета в областта на приобщаващото образование и изрази надежда за разработване на нови приобщаващи практики.

Участниците в събитието бяха поздравени от проф. д-р Владимира Ангелова – декан на Педагогическия факултет, която се обърна с благодарност към екипа, координирал проекта, изрази задоволство от постигнатите резултати и иновативни модели за приобщаваща култура по проекта, подчерта предоставяната и бъдещата подкрепа за развитие на приобщаващото образование.

Специален гост на финалното събитие бе д-р Вася Ликова-Арсенова – главен секретар на ЦРЧР-Национална агенция по програма Еразъм + към МОН, която поздрави участниците във финалното събитие и зарадва всеки участник с информационни материали на програма Еразъм+.

Сред гостите присъстваше д-р Надя Танева – директор на дирекция „Социално подпомагане“, Пловдив. Тя изрази радостта си от разработването на проект, който със своите резултати подпомага не само образователното, но и социалното приобщаване на децата и учениците с увреждания.  

Приветствия към участниците в проекта, към участниците и към гостите на финалното събитие бяха поднесени от заместник-началника на РУ-Пловдив госпожа Симеонова и от госпожа Кацарска от отдел „Образование и бизнес развитие“ към община Пловдив.

Сред постигнатите цели на проекта са подобряването на уменията на учителите за развитие на училищата като институции за приобщаващи образователни практики с деца и ученици с различни увреждания; ефективното управление на разнообразието в класната стая; създаването на учебни и училищни общности, подкрепящи приобщаващото образование; повишаването на прилагане на приобщаващото образование в общообразователните училища. Разработени са продукти за директно използване: онлайн база данни с принципи, вярвания и роля на посланиците на приобщаващото образование. Иновативни разработени модели са  ръководство за реализиране на дистанционно приобщаващо образование в контекста на COVID и два структурирани въпросника за: стиловете на учене в приобщаващото образование и за децата и учениците с училищни затруднения, както и анкета за използване на ИКТ в образователния процес. Представени бяха и резултати от проведено изследване с разработения изследователски инструментариум сред учители в България и Турция.

Изследователският инструментариум, разработените ръководства и наръчник, както и мобилно приложение с ресурсно хранилище могат да се ползват свободно и безплатно в училищното пространство обясни координаторът на проекта от Пловдивския университет проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова. Материалите са напълно безплатни и могат да бъдат намерени на официалната страница на проекта: https://inclusive-ambassadors.eu и чрез QR кода

По време на финалното събитие беше направена демонстрация на мобилното приложение с ресурсно хранилище и онлайн инструментите. Учители и родители на деца и ученици със СОП споделиха опит и впечатления.