Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Актьорство за драматичен театър

Професионално направление: Театрално и филмово изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: актьор в драматичен театър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

По време на обучението, основано на класически и съвременни системи за актьорско творчество, студентите получават специализирана теоретическа и практическа подготовка по основните за специалността дисциплини: Актьорско майсторство, Сценична реч (Правоговор, Техника на говора и Художествено слово), Сценично движение, Вокална техника, Танци и др.; базисна теоретична подготовка в сродни хуманитарни области: История на европейския театър, История на европейската литература, Естетика, История на пластичните изкуства, Режисура за куклен театър; възможност да изучават според своите интереси факултативни и избираеми дисциплини; възможност да продължат образованието си във втора специалност по избор; възможност да продължат образованието си в по-висока образователно-квалификационна степен (магис­търска програма) по избор, разширявайки по този начин сферата на профе­сионална си реализация.

Учебният план на специалността „Актьорство за драматичен театър“ предлага интегрално обучение, в което основните лекционни и практически курсове са възложени на водещи театрални педагози и учени хуманитаристи. В резултат на това студентите получават познания за основните школи, системи и подходи към изграждане на сценичния образ; промените във възгледите за актьорската игра и сценичната реализация на художествени текстове; различните системи за театрално сценично творчество; представа за европейското културно наследство и процесите в развитието на европейската култура от Античността до днес.

Образователните цели на обучението по основната за специалността дисциплина – Актьорско майсторство, са насочени към изграждането на актьори, приспособими към различни театрални стилове и жанрове (от класическия психологически театър до най-модерни авангардни търсения в областта на сценичното изкуство). Студентите овладяват фундаментални знания и умения, свързани с изкуството на актьора: законите, по които се поражда органичното сценично действие; процеса на превъплъщаване в сценичен образ; технологията на драматургичния и действения анализ; умението да композират роля; умението да правят критически прочит както на драматургичните текстове, така и на съвременните театрални факти.

Обучението се стреми да изгражда у студентите творческо и аналитично мислене, за да се превърнат те в самостоятелни творци, способни да създават завършени сценични произведения, да се вписват активно в полето на културната комуникация, участвайки в пълноценен творчески диалог с драматурзи, режисьори, художници и други дейци на изкуството и културата.

Завършилите могат да намерят широка реализация в полето на културата като актьори:

  • в драматичния театър;
  • в киното;
  • в телевизията и радиото;
  • в различни шоупрограми;
  • в мюзикълни формации;
  • като изпълнители в анимационните отдели на туроператорски фирми;
  • като ръководители на самодейни театрални формации към училища или в школи по изкуствата.