Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Графичен дизайн с реклама

Професионално направление: Изобразително изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: художник-графичен дизайнер

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Завършилите специалността ще могат да работят като широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направлението „Изобразително изкуство“. Те могат да се реализират като дизайнери, работещи в дизайнерски студия и рекламни агенции, печатници, издателства. Получената подготовка е предпоставка за реализация на студентите и като художници в други области на изкуството.

В учебния план на специалността се отчитат всички необходими знания и умения за графичния дизайнер.Обучението на студентите е подсигурено със съответните задължителни учебни дисциплини, групирани в три блока – Обща изобразителна подготовка, Графичен дизайн с технологииРеклама и рекламни комуникации:

  • В първия се включват теоретични и практически дисциплини, чрез които се развиват художествените дарования и се дава обща художествена подготовка. Специално внимание се обръща на уменията за работа със специализирани графични компютърни програми. В този модул се изучават Увод в теорията на визуалните изкуства, История на изкуството, Рисуване и визуално проучване, Живопис и цветознание, Графика, Пластика, Компютърни приложения, Дигитална фотографияи други учебни дисциплини.
  • Вторият блок учебни дисциплини покрива изцяло онези специални теоретични знания и практически умения, които са необходими за успешната реализация на графичния дизайнер. Изучават се Увод в графичния дизайн, Шрифт и типография, Дизайн на периодични издания, Дизайн на книгата, Илюстрация, Опаковка, Рекламен дизайн, Постери други.
  • Третият блок осигурява на студентите основните икономически знания, отнасящи се до рекламата. В него се изучават: Основи на икономиката, Реклама, Текст и редактиране в рекламния дизайн, Бизнес комуникации и връзка с обществеността, Потребителско поведениеи други.

Освен задължителните учебни дисциплини, на студентите се предлагат и множество допълнителни избираеми и факултативни дисциплини, с които те могат да разширят, както своята художествена и обща култура, така и изобразителните си умения.

В резултат на цялостния образователен  процес студентите получават фундаментална подготовка по графичен дизайн и ключови умения за създаване на дизайнерски проекти, задълбочени знания в областта на изкуството, специализирана художествена подготовка в няколко направления, както и знания в областта на рекламата.