Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: музикален изпълнител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Завършилите специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ са подготвени за работа като изпълнители в различни формации за джаз и поп музика, в увеселителни заведения, младежки клубове, дискотеки, звукозаписни фирми, театрални трупи, мюзикълни формации, корепетитори на детски музикални състави, корепетитори в школи по съвременни танци и джаз балет, преподаватели по солфеж и специален предмет в школи по изкуствата.

По време на обучението си студентите получават:

  • теоретична подготовка по музикални дисциплини, даващи фундаментални знания, необходими на музиканта изпълнител, чрез изучаване на теория на музиката; история на музиката; хармония; музикални форми и жанрове; история и теория на джаза и поп музиката; аранжиране за съвременни джаз и поп формации, инструментознание, български музикален фолклор;
  • целесъобразна практическа подготовка за съответната специалност, която освен овладяване на специален предмет (музикален инструмент/пеене) включва и изучаване на музикален софтуер, пиано, китара, ударни инструменти, акордеон, вокална техника;
  • възможности за специализиране и профилиране в овладяването на конкретен музикален стил;
  • обща и специализирана компютърна подготовка за нотен предпечат, компютърно създаване и обработка на музика.

Студентите имат възможност да изучават факултативни и избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоретичната и практическата подготовка според индивидуалните интереси.

В обучението на студентите се открояват няколко приоритета:

  • обвързаност на теорията с практиката;
  • акцент върху приложната музикалноизпълнителска подготовка.

Базисната и надграждащата музикалнотеоретична и задълбочената практическа подготовка на студентите са пряко насочени към успешна бъдеща професионална реализация. Завършилите специалността „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ биха могли да продължат обучението си в следващи образователни степени.