Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Музика

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: музикален изпълнител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Специалност „Музика“ определя насочеността при обучението на студентите в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ към формиране на:

  • музикалноизпълнителски умения;
  • високи професионални компетенции за осъществяване на изпълнителска дейност.

Дипломираните могат да се реализират като:

  • Музикални изпълнители (певци/инструменталисти);
  • Преподаватели по музикален инструмент/пеене в школи по изкуствата;
  • Ръководители на различни музикалнотворчески колективи;
  • Диригенти на хорови и инструментални състави.

По време на обучението си студентите получават теоретична и практическа подготовка по музикални дисциплини, необходими на музиканта като изпълнител. Обучението осигурява познаване на спецификата на музикалноизпълнителската практика.

Приоритет в подготовката на студентите е интердисциплинарното обучение, широко отворено към музикалното изкуство.