Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Начална училищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, начален учител и начален учител по чужд език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

вж. Приложение № 2 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

за филиала в гр. Смолян

Основните образователни цели на специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ са:

  • Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на началното училищно образование и други образователни институции;
  • Осигуряване на задълбочена общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа и методическа подготовка.

За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та „На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език“ имат правоспособност да провеждат обучение по всички предмети в началния етап на средното образование. Те мо­гат да работят като учи­те­ли по чужд език в на­чал­ното учи­лищ­е, в шко­ли, кур­со­ве и алиан­си за ран­но и на­чал­но ези­ко­во об­уче­ние. Под­гот­ве­ни са да из­върш­ват и дру­ги на­уч­но­-ме­то­ди­че­ски и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ски дей­но­сти в си­сте­ма­та на об­ра­зо­ва­ние­то, как­то и в ин­сти­ту­ции, има­щи об­ра­зо­ва­тел­но-про­свет­ни функ­ции.

Чуж­дият език, по ко­й­то се фор­ми­рат гру­пи в кур­са на об­уче­ние, е ан­глий­ски език.

По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.