Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, начален учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Специалността „Начална училищна педагогика“ е свързана с подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на началното училищно образование и други образователни институции.

Обучението на студентите от тази специалност осигурява придобиване на широкопрофилна специализирана и интердисциплинарна подготовка за изпълнение на професионална дейност съобразно със стандартите в националната квалификационна рамка и изискванията към бъдещите учители в началния етап на основното образование.

За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та „На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка“ имат правоспособност да провеждат обучение по всички предмети от началния етап на основното образование. Те могат да се реализират в следните области:

  • Образование и възпитание в началния етап на СОУ (държавни, общински и частни начални училища) – като начален учител, провеждащ обучение по всички учебни предмети, или като възпитател в училища с целодневна организация на обучението;
  • Управление на образованието – като извършват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции;
  • Неправителствени организации, фондации и др. – като ръководители на екипи или членове на екипи.

По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.