Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по изобразително изкуство

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

В програмата на специалността са представени фундаментални и приложни курсове в няколко дяла: ФилософияПсихология, Педагогика, Теория и история на изкуството, Теория и методика на изобразителното изкуство, Художествена практика, Езиково обучение. В тези дялове са включени различни дисциплини, като Естетика, Визуални изкуства, История на изкуството, Пластична анатомия, Перспектива, Психология на изкуството, Методика на изобразителното изкуство и др. Важно място има художествената практика: рисуване, живопис, скулптура, графика, декоративни изкуства, графичен дизайн, неконвенционални изкуства, компютърна графика, фотография, които осигуряват необходимата художественопрактическа подготовка. Включени са и летни учебни практики – пленер и образователни екскурзии.

Програмата има следните приоритети:

  • обвързаност на образованието с практиката;
  • акцент върху художествената практика.

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ се реализират като:

  • учители по изобразително изкуство в началния (I – IV клас), средния
    (V – VIII клас) и горния (IX – XII клас) етап на СОУ;
  • ръководители на ателиета (школи) по различни видове изкуства;
  • преподаватели по дисциплини от областта на изобразителното изкуство в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство (I – VIII клас) и паралелки с профил „Изобразително изкуство“ от VIII до XII клас;
  • преподаватели по изобразително изкуство в междуучилищни центрове и социални заведения;
  • ръководители на извънкласни дейности по изобразително изкуство, пленери и др.

Завършилите са подготвени да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции.

Получената специална подготовка създава предпоставки за реализацията на студентите като художници в различните сфери на изобразителните изкуства и компютърния дизайн.