Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по музика

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по музика в ДГ и СОУ

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Дипломираните в специалността „Педагогика на обучението по музика“ могат да се реализират като:

  • Учители по музика във всички етапи на СОУ;
  • Музикални ръководители в ДГ и подготвителна група;
  • Ръководители на детски и ученически музикални формации (хорове, вокални групи, инструментални състави).

Завършилите специалността имат подготовка и за научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието. Изучават се фундаментални музикалнотеоретични, психолого-педагогически и методически дисциплини. Наред с теоретичната подготовка се осъществява и практическа подготовка, насочена към развитие и усъвършенстване на музикалните способности и към придобиване на компетенции за преподаване на деца от детската градина и на ученици от всички етапи на СОУ. Изучава се и широк спектър от избираеми дисциплини, които позволяват специализиране на теоретичната и практическата подготовка съобразно с индивидуалните интереси.