Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Професионално направление: Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, учител по технологии и предприемачество

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

В тази специалност студентите получават цялостна фундаментална общопрофесионална, теоретична и практическа подготовка в областта на техниката, предприемачеството, основни знания по икономика на фирмата, маркетинг, информационни технологии, методика на обучението по техника, по технологии и предприемачество.

Професионалната квалификация на завършилите специалността е “учител по технологии и предприемачество“, с която могат  да извършват учебно-възпитателна, научноизследователска, методическа или организационно-управленческа дейност, свързана с обучението по техника, технологии и предприемачество в системата на училищното образование; да заемат длъжности и да извършват дейности  в държавни, частни и общински институции, за които се изисква педагогическо образование. Те могат да бъдат и ръководители на школи, курсове, кръжоци с технико-технологическа и предприемаческа насоченост;  експерти по технико-технологично обучение и професионално образование;  директори на училища.

Широкият спектър на получените професионални знания дава възможност на завършилите специалността да се реализират в една по-широка сфера на дейност в различни институции за социално подпомагане и услуги, центрове за трудова терапия, социализация, бюра по труда, инспекции по охрана на труда. Обучението дава широки теоретични и практически знания за организация и управление на малък и среден бизнес, стопанство, производство и предприемачество.