Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител и начален учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Основните образователни цели на специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“ са:

  • Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на предучилищното и началното училищно образование и други образователни институции;
  • Осигуряване на задълбочена общообразователна, психолого-педаго­ги­чес­ка и методическа подготовка.

Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на:

  • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;
  • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;
  • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за пред­училищно и начално образование.

Завършилите имат правоспособност да работят като: начален учител; детски учител; възпитател в началния етап на СОУ; педагогически съветник; домашен възпитател; ръководител на държавни и частни специализирани учебни заведения.

Бакалаврите могат да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институциите, имащи образователно-просветни функции.

По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета. Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.