Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Предучилищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител, детски учител по чужд език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

 вж. Приложение № 2 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

за филиала в гр. Кърджали

Учебният план на специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ се реализира в продължение на 8 семестъра, след които абсолвентите полагат държавни изпити или защитават дипломна работа. Обучението включва цикъл дисциплини от областта на педагогиката, психологията, технологии по основните направления в предучилищното образование и управление на детските заведения. Подготовката по чужд език се реализира през целия курс на обучението. Широкият спектър от избираеми дисциплини позволява на студентите да конкретизират интересите си по посока на своята бъдеща професионална реализация. Трите форми на практическо обучение – наблюдения, текуща и преддипломна практика, допринасят за изграждане на стратегии за педагогическо взаимодействие между педагог и дете. Балансираното присъствие на теория и практика при подготовката на студентите е гаранция за високото качество на тяхната бъдеща професионална реализация.

Завършилите специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ мо­гат да бъ­дат пе­да­го­зи в дет­ски ясли, дет­ски учи­те­ли в об­щин­ски­те и част­ни­те дет­ски гра­ди­ни, как­то и учи­те­ли по английски език в об­щин­ски­те и част­ни­те дет­ски гра­ди­ни, в кур­со­ве­те, шко­ли­те и алиан­си­те за ран­но чуж­до­е­зи­ко­во об­уче­ние. При­до­би­ли­те та­зи про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция мо­гат да из­върш­ват и дру­ги на­уч­но­-ме­то­ди­че­ски и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ски дей­но­сти как­то в си­сте­ма­та на об­ра­зо­ва­ние­то, та­ка и в ин­сти­ту­ции, има­щи об­ра­зо­ва­тел­но-про­свет­ни функ­ции.

Чуж­дият език, по ко­й­то се фор­ми­рат гру­пи в кур­са на об­уче­ние, е ан­глий­ски език.