Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Предучилищна педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, детски учител

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Учебният план на специалността „Предучилищна педагогика“ се реализира в продължение на 8 семестъра, след които абсолвентите полагат държавни изпити или защитават дипломна работа. Обучението включва цикъл дисциплини от областта на педагогиката, психологията, технологии по основните направления в предучилищното образование и управление на детските заведения. Широкият спектър от избираеми дисциплини позволява на студентите да конкретизират интересите си по посока на своята бъдеща професионална реализация. Трите форми на практическо обучение – наблюдения, текуща и преддипломна практика, допринасят за изграждане на стратегии за педагогическо взаимодействие между педагог и дете. Балансираното присъствие на теория и практика при подготовката на студентите е гаранция за успешна бъдеща професионална реализация.

Завършилите специалността „Предучилищна педагогика“ мо­гат да бъ­дат пе­да­го­зи в дет­ски ясли, дет­ски учи­те­ли в об­щин­ски­те и част­ни­те дет­ски гра­ди­ни. При­до­би­ли­те та­зи про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция мо­гат да из­върш­ват и дру­ги на­уч­но­-ме­то­ди­че­ски и ор­га­ни­за­цион­но-упра­влен­ски дей­но­сти как­то в си­сте­ма­та на об­ра­зо­ва­ние­то, та­ка и в ин­сти­ту­ции, има­щи об­ра­зо­ва­тел­но-про­свет­ни функ­ции.