Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Психология

Професионално направление: Психология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: психолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та „Психо­ло­гия“ са под­гот­ве­ни за ра­бо­та в об­ра­зо­ва­тел­на­та сфе­ра като училищни психолози, здра­ве­опаз­ва­не­то и в институции и организации за психологическо подпомагане, в пра­во­за­щит­ни­те и пра­во­раз­да­ва­тел­ни­те ор­га­ни, в ар­мия­та, со­циал­ни­те гри­жи, со­циал­но­то под­по­ма­га­не и в бю­ра­та по тру­да, как­то и за кон­сул­тант­ска прак­ти­ка.

Студентите от тази специалност усвояват система от знания и умения за съвременните психологически теории и практики, за съвременните технологии и диагностични методи на психологията, за личностната динамика и за многообразието на човешките отношения. Изу­ча­ват се ши­рок спек­тър от дис­ци­пли­ни (ло­ги­ка, есте­ти­ка, ан­тро­по­ло­гия, со­ци­оло­гия, ико­но­мика, чуж­ди ези­ци), как­то и мно­го­брой­ни спе­циал­ни дис­ци­п­ли­ни: ког­ни­тив­на психо­ло­гия, психо­ло­гия на лич­ност­та, со­циал­на психо­ло­гия, спе­циал­на психо­ло­гия, кли­нич­на психо­ло­гия, кон­сул­та­тив­на психо­ло­гия, юри­ди­че­ска психо­ло­гия, во­ен­на психо­ло­гия, пе­да­го­ги­че­ска психо­ло­гия и др. Пре­дви­де­на е об­шир­на и за­дъл­бо­че­на прак­ти­че­ска под­го­тов­ка, улес­ня­ва­ща бъ­де­ща­та про­фе­си­онал­на ре­а­ли­за­ция. Сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност да из­би­рат спо­ред свои­те ин­те­ре­си избираеми и фа­ку­лта­тив­ни дис­ци­пли­ни.

В края на обучението си завършилите бакалаври познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване.