Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Социална педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален педагог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:  вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та „Со­циал­на пе­да­го­ги­ка“ са под­гот­ве­ни за: проуч­ва­не и ана­ли­зи­ра­не на со­циал­ния ста­тут на гру­пи и ка­те­го­рии от насе­ле­ние­то в на­цио­на­лен или ре­гио­на­лен ас­пект; из­дир­ва­не, ре­ги­стри­ра­не и пред­ла­га­не за под­по­ма­га­не на се­мей­ства или от­дел­ни граж­да­ни, ко­и­то съ­глас­но с дей­ства­що­то за­ко­но­да­тел­ство се опре­де­лят ка­то со­циал­но сла­би и ин­ва­ли­ди; опре­де­ля­не и офор­мя­не на пра­во­пол­зва­не­то на: без­плат­ни или ча­стич­но пла­те­ни ле­кар­ства, по­мо­щи за не­ра­бо­те­щи, нео­си­гу­ре­ни и самотни май­ки и за вой­ниш­ки се­мей­ства, без­плат­но пъ­ту­ва­не на многодетни май­ки; на­соч­ва­не за включ­ва­не в до­ма­шен со­циа­лен па­тро­наж, об­ще­стве­ни тра­пе­за­рии или на­ста­ня­ва­не в спе­циа­ли­зи­ра­ни до­мо­ве за социал­ни гри­жи; съ­ста­вя­не на до­ку­мен­ти, кон­тро­ли­ра­не на спаз­ва­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове и из­раз­ход­ва­не­то на сред­ства за крат­кос­роч­но или дъл­гос­роч­но со­циал­но ос­игу­ря­ва­не; опре­де­ля­не на ка­те­го­ри­и­те на тру­да и ба­зо­ви­те до­хо­ди при пен­си­о­ни­ра­не, как­то и на раз­ме­ри­те на раз­лич­ни­те ви­до­ве пен­сии; уча­ства­не в раз­пре­де­ле­ние­то и раз­да­ва­не­то на ху­ма­ни­тар­ни по­мо­щи; ръ­ко­во­де­не, кон­тро­ли­ра­не и ме­то­ди­че­ско ор­га­ни­зи­ра­не на дейности­те в со­циал­ни­те за­ве­де­ния; дей­но­сти със со­циал­но за­не­ма­ре­ни деца и такива с не­же­ла­но (от­кло­няващо се) по­ве­де­ние. В про­це­са на обучeние сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност да из­бе­рат ед­на от след­ни­те специали­за­ции: ра­бо­та с ли­ца в тре­та­та въ­зраст, с де­ца, юно­ши, мла­де­жи и се­мей­ства в риск.

Ди­пло­ми­ра­ни­те в спе­циал­ност­тa мо­гат да ра­бо­тят в ин­тер­на­ти, пансионати и до­мо­ве за де­ца и въ­зраст­ни, в отделите „Со­циал­ни гри­жи“ към кметства­та, в со­циал­ния па­тро­наж, бю­ра­та по тру­да, в дет­ски педгогиче­ски стаи (след до­пъл­ни­тел­на ква­ли­фи­ка­ция).

 По вре­ме на след­ва­не­то си студентите мо­гат да изу­ча­ват до­пъл­ни­тел­ни дис­ци­пли­ни (сре­щу за­пла­ща­не), чрез ко­и­то да при­до­бият ши­ро­ко­про­фил­на ква­ли­фи­ка­ция „дет­ски и на­ча­лен учи­тел“, за която се получава отделно от дипломата удостоверение.

При опре­де­ле­ни усло­вия те мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си не помал­ко от ед­на го­ди­на за при­до­би­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но-квалификационната степен „магистър пе­да­гог“, чрез коя­то по­лу­ча­ват по-тяс­на специализи­ра­ща под­го­тов­ка по опре­де­ле­ни про­гра­ми.