Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Социални Дейности

Професионално направление: Социални дейности

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: социален работник

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

Фун­да­мен­тал­на­та под­го­тов­ка на сту­ден­ти­те в специалността „Социални дейности“ е ос­игу­ре­на от учеб­ни дис­ци­п­ли­ни в област­та на ху­ма­ни­тар­ни­те и об­ще­стве­ни­те нау­ки. Це­ле­на­со­че­на­та про­фе­си­онал­на под­го­тов­ка да­ва необхо­ди­ми­те тео­ре­тич­ни и прак­ти­че­ски зна­ния и фор­ми­ра­ уме­ния в област­та на со­циал­но­то де­ло, со­циал­ния ме­нид­ж­мънт, со­циал­на­та по­ли­ти­ка, ох­ра­на­та на тру­да, пе­да­го­ги­ка­та и психо­ло­гия­та.

Ши­ро­кият спек­тър на по­лу­че­ни­те зна­ния и уме­ния, при­до­би­ти по вре­ме на об­уче­ние­то, да­ват въ­змож­ност на за­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та за ши­ро­ка про­фе­си­онал­на ре­а­ли­за­ция в сфе­ра­та на со­циал­ни­те дей­но­сти от вся­как­ъв тип – со­циал­но под­по­ма­га­не, со­циал­ни ус­лу­ги, цен­тро­ве за ре­ха­би­ли­та­ция и со­циа­ли­за­ция, бю­ра по тру­да, те­ри­то­ри­ал­ни по­драз­де­ле­ния на Аген­ция­та по за­етост­та, до­мо­ве за ста­ри хо­ра, ин­сти­ту­ции за ин­те­гри­ра­не на ли­ца с ув­реж­да­ния, ин­спек­ции по ох­ра­на на тру­да, дър­жав­ни и част­ни пен­си­он­ни фон­до­ве.