Изберете страница

Бакалавърски програми

Педагогически факултет

Специална педагогика

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: специален педагог – логопед, или специален педагог за лица с умствена изостаналост

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1 от Кандидат-студентския справочник на ПУ

По­лу­че­на­та про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция на завършилите специалността „Специална педагогика“ да­ва въ­змож­ност за ра­бо­та в ло­го­пе­дич­ни кабине­ти, спе­циа­ли­зи­ра­ни учеб­но-въз­пи­та­тел­ни за­ве­де­ния за де­ца с на­ру­ше­ния, пси­хо-не­вро­ло­гич­ни дис­пан­се­ри, спе­циал­ни учеб­но-про­фе­си­онал­ни за­ве­де­ния, до­мо­ве за де­ца и юно­ши, ре­ха­би­ли­та­цион­ни и пси­хо­ди­аг­но­стич­ни цен­тро­ве, тру­до­во­въз­пи­та­тел­ни учи­ли­ща, ме­ди­ко-со­циал­ни цен­тро­ве, до­мо­ве за де­ца с тежък ин­те­лек­ту­а­лен де­фи­цит и до­мо­ве за со­циал­ни гри­жи и в ре­сурс­ни­те цен­тро­ве за де­ца със специални образователни потребности ка­то спе­циа­ли­сти спе­циал­ни пе­да­го­зи.

Изу­ча­ват се фун­да­мен­тал­ни ме­то­ди­че­ски, психо­ло­ги­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски дис­ци­пли­ни: ди­дак­ти­ка, пси­хо­лин­гви­сти­ка, пси­хо­ди­аг­но­сти­ка, психо­ло­гия на об­щу­ва­не­то, съ­вре­ме­нен бъл­гар­ски език, му­зи­ко­те­ра­пия, арт­те­ра­пия и др. Спе­циа­ли­зи­ра­ща­та част на обучението включ­ва увод­ни кур­со­ве (логопе­дия, пе­да­го­ги­ка за ли­ца със: ув­ре­ден слух, зри­тел­ни на­ру­ше­ния, ум­стве­на изо­ста­на­лост, не­вро­со­ма­тич­ни на­ру­ше­ния), ди­аг­но­сти­ка на анормал­но­то ра­зви­тие, психо­ло­гия на анор­мал­но­то ра­зви­тие и ме­то­ди­ка на корекцион­но-въз­пи­та­тел­на­та ра­бо­та. В про­це­са на об­уче­ние се про­веж­дат об­що­пе­да­го­ги­че­ска и спе­циа­ли­зи­ра­ща прак­ти­ка.

При опре­де­ле­ни усло­вия завършилите мо­гат да продъл­жат об­уче­ние­то си не по-мал­ко от ед­на го­ди­на за при­до­би­ва­не на об­ра­зо­ва­тел­но-квалификацион­ната сте­пен „магистър – спе­циа­лен пе­да­гог“, чрез коя­то полу­ча­ват по-тяс­на спе­циа­ли­зи­ра­ща под­го­тов­ка по опре­де­ле­ни про­гра­ми в област­та на ло­го­пе­дия­та, пе­да­го­ги­ка­та за ли­ца с ум­стве­на изо­ста­на­лост, пе­да­го­ги­ка­та за ли­ца с ув­ре­ден слух.