Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

Проф. д-р Марина Спасова Иванова

Кабинет: стая 113

Телефон: 032/261-709

Email: marina.ivanova@uni-plovdiv.bg, marina.ivanova@pfpu.bg

Статии:

 

 1. Иванова М., „Труд и конструктивно-техническа дейност в детска градина”, Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ,ПУ,ПФ,УИ „Паисий Хилендарски”- стр.280, ISBN 978-619-202-101-6
 2. Иванова М., „Организация на учебния процес по домашен бит и техника”, Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ,ПУ,ПФ,УИ „Паисий Хилендарски” – стр.297, ISBN 978-619-202-101-6 3. Иванова М. „Дидактически технологии в обучението по домашен бит и техника”- Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ, ПУ, ПФ, УИ „Паисий Хилендарски”- стр.289, ISBN 978-619-202-101-6
 3. 4. Иванова М., Имандиева Ан., „Методика на работа за формиране на знания и умения по семейна икономика и предприемачество”-

VІ Национална научна конференция – 2015,13 години федерация” наука и висше образование”-16 май 2015г.Пловдив , научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

 1. Иванова М., „Образователната система и технологичното обучение в Англия” Образование, Развитие, Изкуство – сборник статии ПФ-2015г., УИ, ISBN 978-619-202-076-7
 2. Иванова М., Имандиева Ан., „System of technology education and professional development in the republic of France” – Interdisciplinary symposium: social competences, creativity-ISSCC- 2015, held from june 3 to 5. 2015 Plovdiv, Bulgaria, стр. 230 – 233, ISBN 978-619-202-023-1
 3. Иванова М., „Етнографското наследство и значението му за усвояване на трудов опит на деца от начален етап на СОУ в часовете по „домашен бит и техника””, Проект „Алтернативи в образованието”
 4. Иванова М., Имандиева Ан., „Технологичното обучение по „Изкуства и занаяти” – фактор за изграждане на умения на учениците в начална училищна възраст в американското училище”, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том ХХD, ПФ, Иновации в образованието – Конференция с международно участие – 30 септември- 2 октомври 2016, стр. 573 – 580, ISSN 1314-6769
 5. Иванова М., „Методика на работа за усвояване на трудов опит чрез средствата на народното творчество с деца от нач.уч. възраст”, Иновации и компетентности в образованието – сборник, УИ, Пв,ПФ,2016, ISBN 978-619-202-178-8

           Монографии:

 1. Иванова М., „Методика на обучение по технологии и предприемачество за начален етап на ОУ”,ПУ,ПИ- 5 преработено издание-2016, ISBN978-619-202-112-2
 2. Иванова М., „Методика на обучение по конструиране и технологии за подготвителните класове и групи в ДГ” – 3 преработено издание- ПУ, ПИ – 2016, ISBN978-619-202-168-9
 1. Списък и брой цитати*
  • Списък и брой цитати на научни публикации за отчетната година по данни от  Web of Sciencе и SCOPUS
  • Списък и Брой цитати/отзиви на научни публикации на изследователския състав, появили се в друга научната литература през отчетната година
 2. Списък и брой членства в редакционни колегии на научни списания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg