Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

д-р Силвия Маркова Гърневска

Главен асистент

Кабинет: стая 113

Телефон: 032/261-709

Email: s_garnevska@uni-plovdiv.bg, silvia.garnevska@pfpu.bg

Информация за научната и преподавателската  дейност

 на гл.ас.д-р Силвия Маркова Гърневска

– Катедра Естетическо възпитание, длъжност главен асистент, д-р

– Научни интереси – в следните областти:

 • Теория и методика на технологичното обучение и обучението по технологии и предприемачество;
 • Техника и технологии;
 • Дидактична робототехника;
 • Иновативни дидактически методи и технологии;

– Водя лекционни курсове в специалност ПОБТ ОКС „бакалавър” – Основи на

производството-ІІкурс, Дизайн и среда на производство- ІІІкурс,Технология на текстила-ІVкурс  и упражнения и наблюдения по дисциплините Методика на обучението по бит и технологии за начален етап на СОУ в специалностите ПОБТ, НУПЧЕ, ПНУП и магистърски програми по Педагогика на обучението в предучилищна и начална училищна възраст, както и упражнения и наблюдения по дисциплината Методика на трудово-конструктивната дейност в специалности ПУПЧЕ и ПОБТ. Организирам и провеждам лекции, упражнения и практикуми със студенти от Техническия университет, специалност Инженерна педагогика, по дисциплината Методика на обучението по специалността.

– Била съм научен ръководител на повече от 10 дипломанти, защитили дипломните си работи с отлични оценки.

– Участвала съм като член в следните научни проекти:

 • „Подобряване на качеството на общото образование” „За по-качествено

образование“ МОМН проект BG051PO001-3.1.04  2012

ЕСФ Европейски социален фонд

 • факултетски  проект „Алтернативи в образованието” – 2015г.
 • факултетски  проект „Иновативна образователна среда” 2017/2018

№ ФП17-ПФ 00

– Била съм на обмяна на опит в университета в Нюшател, Швейцария – Висше педагогическо училище НЕР, 2009г.

– Била съм участник  в провеждащите се всяка година в Шамони-Франция Международни дни за образование, научна и индустриална култура като съм представяла доклади и постери, ръководила съм научна секция, разпространявала съм материали между участници.

Дисертация

2008г. – защитилa дисертация на тема ” Робототехническото моделиране като средство за формиране на представи за висши технологи (в обучението по бит и технологии)”,  2008 – доктор по научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по (бит и технологии).

Монографии

 1. 2010г.– Гърневска С. Роботика и технологично обучение. “ Студио Гриф” , Пловдив, 2010. ISBN 978-954-91025-5-0

 

 1. 2015г. студия – Гърневска Формиране на предприемаческа компетентност в технологичното обучение. Университетско издателство  „Паисий Хилендарски”. Пловдив, 2015. ISBN 978-619-202-080-4

Учебници и учебни помагала за студенти

 1. 2014г.– Гърневска, С. Основи на производството (в обучението по бит и технологии). Университетско издателство „Паисий. Хилендарски” П. 2014 ISBN 978-954-423-971-8

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

 1. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Технологии и предприемачество за първи клас изд. “Бит и техника”,  Варна ,2016. ISBN 978-954-9412-53-6
 2. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев.Книга за учителя. Технологии и предприемачество за първи клас изд. “Бит и техника”, Варна,2016. ISBN 978-954-9412-65-9
 3. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Албум Технологии и предприемачество за първи клас  изд. “Бит и техника”,  Варна ,2016
 4. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Технологии и предприемачество за пети клас  изд. “Бит и техника”,  Варна ,2016. ISBN 978-954-9412-55-0
 5. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Книга за учителя Технологии и предприемачество за пети клас изд. “Бит и техника”,  Варна ,2016. ISBN 978-954-9412-62-8
 6. 2016г. –Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Тетрадка Технологии и предприемачество за пети клас изд. “Бит и техника”,  Варна   ISBN 978-954-9412-61-1
 7. 2008г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Тетрадка по Домашна техника и икономика изд. “Бит и техника”,  Варна , 2008. ISBN 978-954-9412-18-5
 8. 2007г.Гърневска , С. Да научим нещо за роботите “Дизайнстудио Гриф” , Пловдив, 2007. ISBN 978-954-91025-2-9
 9. 2006г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Домашна техника и икономика за пети клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2006. ISBN 978-954-9412-08-6
 10. 2006г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Книга за учителя Домашна техника и икономика за пети клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2006. ISBN 978-954-9412-07-9
 11. 2005г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев,В. Димитров. Тетрадка Труд и техника за пети клас.   изд. “Бит и техника”,  Варна , 2005. ISBN 954-9412-04-0
 12. 2005г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев, В. Димитров. Тетрадка Труд и техника за шести клас. изд. “Бит и техника”,  Варна , 2005. ISBN 954-9412-05-9
 13. 2005г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев,В. Димитров. Тетрадка Труд и техника за седми клас. изд. “Бит и техника”,  Варна , 2005. ISBN 954-9412-06-7
 14. 2005г. Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Домашен бит и техника за четвърти  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2005. ISBN 954-9412-02-4
 15. 2005г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Книга за учителя Домашен бит и техника  за четвърти  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2005. ISBN 954-9412-03-2
 16. 2004г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Домашен бит и техника за трети  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2004. ISBN 954-91325-5-2
 17. 2004г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Книга за учителя Домашен бит и техника за трети  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2003. ISBN 954-91325-9-5
 18. 2003г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Домашен бит и техника за втори  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2003. ISBN 954-91325-1-Х
 19. 2003 г. – Николова , Т. , С. Гърневска , С. Ананиева, В. Ананиев. Книга за учителя Домашен бит и техника за втори  клас. изд. “Бит и техника”,  Варна ,2003. ISBN 954-91325-2-8

Статии

 1. 2017г.– Гърневска С. Предприемачество още в детската градина.Изграждане на елементи на предприемаческа компетентност в процеса на трудово-конструктивна дейност в предучилищна възраст.  сп. Образование, 2017/4 ISSN – 0861 – 475Х.
 2. 2017г. – Garnevska, S., Some competences required of future teachers of technology and entrepreneurship for succesful career . 13th  International Scientific ConferenceTHE TEACHER OF THE FUTURE May 25-28. 5. 2017 Budva, Montenegro ISSN
 3. 2016г. – Гырневска С.формирование предпринимательской компетенции у учеников в процессе обучения домашнему быту и технике. B:“ Единый всероссийский научный вестник” №2 февраль 2016 часть 1.Всероссийское научное содружество (ВНС) 2016
 4. 2016г. Гырневска С.М. Новая учебная программа по технологиям и предпринимательству и возможности для формирования предпринимательской компетенции в пятом классе. В:  Единый всероссийский научный вестник №4 апрель 2016 Часть 1 Всероссийское научное содружество (ВНС) 2016
 5. 2016г. – Гырневска С. М. Формирование предпринимательской компетенции у 6-летних детей в области образования «конструктивно-техническая  и  бытовая деятельность» Общественные науки. №1 2016 c.16
 6. 2015г. – Гърневска С.Формиране на предприемаческа компетентност у учениците в обучението по Домашна техника и икономика. В: сб. Образование , общество, личност.УИ „П.Хилендарски”, Пловдив 2015. с. 377-390  ISBN 978-619-202032-
 7. 2015г. – Гърневска С. Студентското портфолио – алтернативно средство за представяне и оценяване. В Сборник Образование, развитие, изкуство. Образование и развитие. Университетско издателство  „П.аисий Хилендарски”. Пловдив    с.71-81 ISBN 978-619-202-076-7
 8. 2015г.– Garnevska, S.,Formation of student’s entrepreneurial competencies through teaching technology// East European Science Journal №2 2015
 9. 2015г. Garnevska, S., Application of thh projekt method for the formation of competences in basics of manufacturing. Social competences, creativity and wellbeing. Plovdiv University Press, Plovdiv, 2015 ISBN978-619-202-023-1
 10. 2014г. – Гърневска С. Професионалната компетентност на учителя по бит и технологии. В: сб. Перспективи в образованието, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2014. с. 171-181  /ISBN 978-954-423-942-8/
 11. 2013г. Ґирнєвска Сiлвiя, Оцiнка та вибiр пiдручникiв з побуту i технологiй  В:Актуальнi проблеми сучасного пiдручникознанства. УДК 862 Материали на Международната научно-методическа интернет конференция 12-14 декември 2012. Видавництво „ Ексклюзив-Систем”, Кiровоград, 2013 с. 44-52  ISBN 978-617-7079-00-1
 12. 2012г. Garnevska,S. Le sens de l’initiative et l’esprit entreprenant – une compétencenécessaire pour une bonne réalisation dans la société Universite de Burgogne.Colloque Acteurs, auteurs, spectateurs ? Quelle place et quel(s) rôle(s) pour les individus et les groupes au sein des dispositifs et des processus communicationnels?  Dijon, 21-22 novembre 2012
 13. 2012г. – Гърневска , С. Развитие на ключови компетентности чрез проектната работа в обучението по бит и технологии  В  Педагогическо образование кариерно развитие и конкурентоспособност. Университет “Проф.д-р А. Златаров” гр.Бургас  ISBN 978-954-92 349-9-2
 14. 2012г. – Гърневска , С. Оптимизиране на технологичната подготовка чрез проектно-базирано обучение  по бит и технологии  Сборник на  ПФ Съвременното образование: стратегии, направления ценности Университетско издателство  „П.аисий Хилендарски”. Пловдив   2012  с.205-216. ISBN 978-954-423-827-8
 15. 2011г.– Гърневска , С. Някои възможности за интегриране на информационните технологии в обучението по домашен бит и техника.  В: Съвременни педагогиески теории и практики ПУ, Педагогически факултет, УИ “П.Хилендарски”, П., 2011. ISBN978-954-423-732-5
 16. 2010г.– Гърневска , С .Възможности за развитие на символно – аналитичната култура на учениците в обучението по Домашен бит и техника. В: Детето, изкуствата, технологиите. УИ “П.Хилендарски”, П. , 2010. ISBN 978-954-423-594-9
 17. 2010гГърневска , С . Някои идеи за aктивизиране на познавателната дейност на учениците в обучението по Бит и технологии. В: Детето, изкуствата, технологиите. УИ “П.Хилендарски”, П. , 2010. ISBN 978-954-423-594-9
 18. 2002 – Гърневска , С . Експериментирането в технологичното обучение – средство за стимулиране на познавателните интереси на учениците. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян  2002  с. 78-82 ISBN 954-91026-7-Х
 19. 2000г. – Гърневска , С . Дидактическа система за начално обучение по роботика, базирана на робототехническо моделиране. В: Образованието и предизвикателствата на новото хиляволетие. ПУ , Пловдив 2000  с. 82-86 ISBN 954-8833-33-6
 20. 1995г. – Гърневска, С. Някои особености при решаването на  робототехнически задачи  в начална училищна възраст. В: Личностен подход в педагогическата дейност. с.186-189. ПУ Пазарджик, 1995.

Доклади

 1. 2016г.– Гърневска С. Предприемаческата компетентност на студентите от специалност „Педагогика на обучението по бит и технологии” В: сб. с доклади от интердисциплинарна научна конференция Иновации и компетентности в образованието. Университетско издателство  „П.Хилендарски”, Пловдив 2016. с. 86-96 ISBN 978-619-202-178-8
 2. 2016г. Гърневска С. Формиране на предприемаческа компетентност у учениците в обучението по домашен бит и техника. В: „Алтернативи в образованието”, сборник с доклади на участниците в проект „Алтернативи в образованието”, Университетско издателство «Паисий Хилендарски», Пловдив, 2016. с. 258-268 /ISBN 978-619-202-159-7/
 3. 2014г. – Гърневска, С. Основания за реализиране на магистърска програма „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество” В: сб. Образование и бизнес за ефективна реализацияная на младите хора на пазара на труда. с.268-282 БСУ Национална научно-практическа конференция. Бургас 28-29 ноември 2014
 4. 2009г. Garnevska, S., Robotique – un theme innovation dans l’enseignement technologique.  / 30Journees Internationales sur la communication, léducation et la culture scientifiques et industrielles. Arts, sciences et technicités. Chamonix, 6стр.
 5. 2003г. Garnevska, S.Etude de la stimulation de l’activite cognitive au cours du processus de l’enseignement technologique. / XXVJournees Internationales sur la communication, léducation et la culture scientifiques et industrielles. Ignorances et questionnements. Chamonix, 2003с.283-289.
 6. 2003г. – Гърневска С. Компютърни технологии в конструктивната дейност в специалното обучение. В: Равен шанс за образование и социална интеграция.Материали от международна научна конференция, ПУ, Пловдив 2003
 7. 2002г. Garnevska, S. Systeme de l’ enseignement technologique en Bulgarie – jraditions et innovations. / XXIVJournees Internationales sur la communication, léducation et la culture scientifiques et industrielles. Des cultures, des techniques, des sciences. Chamonix, 2002 с.365-370.
 8. 2001г. Garnevska, S. La place de l’experimentation scolaire dans léducation technologique des enfants du primaire. / XXIII Journees Internationales sur la communication, léducation et la culture scientifiques et industrielles. Experiences de la nature et de la technique Chamonix, 2001с.269-274.
 9. 1999г. Garnevska, S.La modelisation technique dans l’enseignement de la robotique. /XXI Journees Internationales sur la communication, léducation et la culture scientifiques et industrielles. Chamonix, 1999с.365-370.
 10. 1993 г. Гърневска, С. Формиране на умения за приложение на алгоритмичен подходчрез трудово-политехническото обучение  в начална училищна възраст. В:  Международна научна конференция  Хуманизиране на педагогическия процес. Благоевград 1993.

 

Художествено-творчески дейности

2016г. – Участие в обучение на тема “Практически насоки за обучението по предприемачество в уроците по технологии и предприемачество в пети – девети клас” , лектор. МОН РУО София-град, 74 СУ „Гоце Делчев”, София, 2016.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg