Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

Доц. д-р Антония Пенева Балева

Кабинет: стая 410

Телефон: 032/261-727

Email: antoniyabaleva@uni-plovdiv.bg, antonia.baleva@pfpu.bg

Главен асистент доктор Антония П. Балева е преподавател в катедра „Музика“ към Педагогическия факултет на ПУ „ Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове в различни бакалавърски и магистърски програми: История на музиката, Музикална естетика, Интеграция на музиката с другите изкуства, Музикално творчество за деца.
Автор е на монографиите „Музикалното възприемане. Историко-теоретични аспекти“ (2010), „Аспекти на музикалната култура XVII-XVIII век“ (2012), „Музика и време. Философски, естетически и исторически фрагменти“ (2015), на учебни пособия и множество статии, свързани с научните й интереси в областта на история на музиката, философия и естетика на музиката, културология и музикално образование.
Член на изследователски екипи на университетски и национални образователни и научно-изследователски проекти.
Научен ръководител на дипломанти и консултант на студентски научни разработки.
Член на Съюза на учените в България и Съюза на музикалните и танцови дейци.
Дисертации
2002г. – Докторант на свободна подготовка към катедра „Музика“ на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, защитена дисертация на тема: „Възприемане на музикалната форма (4 клас на СОУ), доктор по педагогика на обучението по музика
Монографии
2015 г.- Балева, А. Музика и време. Философски, естетически, исторически фрагменти. с.174, 2015 , УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, ISBN 978-619-202-044-6
2012г. – Балева, А. Аспекти на музикалната култура XVII – XVIII век. 152 с. , УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-423-781-3
2010 г.- Балева, А. Музикалното възприемане. Историко-теоретични аспекти. , 127с. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, ISBN 978-954-423-640-3

Учебници и учебни помагала за студенти
2011г. – Балева, А. Музикалната култура през втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Революцията в музиката. Христоматия, 162с. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-692-2
2011г. – Балева, А., Я. Янкова. Музикалната култура през втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Идеи, стилове, творци. Христоматия, 148с. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-691-5
2010г. – Балева, А., Я. Янкова. Музикалната култура 1600-1750. Музиката на Барока. Христоматия, 136с. УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, ISBN 978-954-423-641-0

Статии
2016, Балева, А. Отношенията музика-история и музика-философия. За някои особености на диалога между музикознанието, историята и философията. В: Иновации и компетентности в образованието. Сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция. УИ „П. Хилендарски“, 2016, с.339-348, ISBN 978-619-202-178-8
2016, Балева, А. Я. Янкова, Д. Маркова. Идеята за художественопросветителската дейност – традиции, реалности, перспективи. В: Алтернативи в образованието. Сборник доклади на участници в проект „Алтернативи в образованието“. УИ „П. Хилендарски“, 2016, с.161-171, ISBN 978-619-202-159-7
2015, Baleva, А, Markova, D., Yankova, Y. Educational projects in the context of the artistic and enlightenment ideas. East European Scientific Journal. №2, 2015, vol.1, p. 10-13. ISBN ISSN: 2468-5380

2015, Балева, А. Информационно-комуникативната функция на музикалното изкуство в контекста на проблема музика-време. Някои образователни проекции. В: Образование, общество, личност. Сборник с доклади от Интердисциплинарен научен форум „30 години Педагогически факултет”. УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, с. 185-194, ISBN 978-619-202-032-3
2015, Балева, А. Релацията музика-време в педагогически контекст (изясняване и интерпретация на някои понятия) В:Образование, развитие, изкуство. Изкуство и развитие.Сборник статии на преподаватели от конференция на Педагогически факултет. УИ „Паисий Хилендарски”, 2015, с.35-44, ISBN 978-619-202-077-4
2014, Балева, А. Философският проблем музика-време и някои специфични периодизации на музикалното изкуство. В сборник „Перспективи в образованието“, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2014. ISBN 978-954-423-942-8
2012, Балева, А. Писаното слово на Киприана Беливанова през погледа на един преподавател по история на музиката. В: „Академични пролетни четения”, Сборник с доклади от Национална среща на преподаватели по история на музиката и Музикален фолклор в средните и висши учебни заведенияи преподаватели по музика в средните общообразователни училища, „Марс 09” ЕООД,София, 2012, с.244-251, ISBN: 978-954-2925-05-7

2012, Балева, А. Изучаването на история на музикалната култура – необходимо присъствие във висшето хуманитарно образование. В: сборник научни статии „Съвременното образование – стратегии, направления, ценности”, УИ „П. Хилендарски”, 2012, ISBN 978-954-423-827-8
2011, Балева, А. История на музиката – актуални научни и образователни аспект. В: Сборник „Съвременни педагогически теории и практики”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2011, с. 127-132, ISBN: 978-954-423-732-5

2011, Балева, А. История на музиката в контекста на музикалнопедагогическото образование. В: „Пролетни четения”, Сборник с доклади от Национална среща на преподавателите по история на музиката и Музикален фолклор от висшите и средните, „Марс 09” ЕООД,София, 2011, с.49-55, ISBN: 978-954-2925-05-7

2011, Балева, А. За учителя и музикалното общуване. В памет на Ленард Бърнстейн. В: „Пролетни четения”, Сборник с доклади от Национална среща на преподавателите по история на музиката и Музикален фолклор от висшите и средните, „Марс 09” ЕООД,София, 2011, с.79-84, ISBN: 978-954-2925-05-7

2011, Балева, А. Относно периодизацията на музикалното изкуство. Някои образователни аспекти. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия Б. том ХIII, с.168-171
2010, Арнаудова, Е, Балева, А. Теория и история музыки – интегративныe педагогические аспекты. Педагогическое образование: современные проблемы, концепции, теории и практика. Санкт Петербург, 2010, с.449-453, ISBN978-5-902064-29-9
2010, Балева, А. За интегративните процеси в музикознанието. Поглед върху съвременните тенденции в руското музикознание. Сб. „За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, с.30-35, ISBN 978-954-423-615-1

2010, Балева, А. За „класическата музика” в контекста на проблема за интеграцията. Реалности, противоречия, възможности. Сб. „За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, с.36-45, ISBN 978-954-423-615-1

2010, Янкова, Я., Балева, А. Информационно-комуникационните технологии – средство за интегриране на различни образователни модели в обучението по История на музиката. Сб. „За интегративните процеси в съвременното музикознание и образование”, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, с.45-51, ISBN 978-954-423-615-1

2010, Балева, А. Обучението по музика и съвременната образователна среда. В: Сб. „Детето, изкуствата, технологиите. Съвременни образователни тенденции. УИ „П. Хилендарски”, 2010, с.239-243, ISBN 978-954-423-594-9
2010, Балева, А. Някои аспекти на музикалната рецепция в контекста на музикалната история. Списание „Музикални хоризонти”, издание на СБМТД, 2010, бр.3, с. 24-26, ISSN1310-0076.
2009, Балева, А. Музыка-теория-образование. Проблеми и перспективи. Paradigmaty wspolczesnej pedagogiky, czesc 2, Siedice, Polska,2009, с.19-24, ISBN 978-83-923928-6-6
2009, Балева, А. За музиката и музикалното обучение. Сб. „Съвременни проблеми на музикалното обучение”, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009, с.8-14, ISBN 978-954-423-515- 4

2009, Балева, А. Някои специфики на филогенезата на музикалното възприятие. Списание „Музикални хоризонти”, издание на СБМТД, 2009, бр.9, с. 29-31, ISSN1310-0076

Доклади
2015, Interdisciplinary Symposium SOCIAL COMPETENCES, CREATIVITY AND WELLBEING, June 3 to 5, 2015, Plovdiv, Bulgaria. Baleva, A. History of music on the background of interdisciplinarity. Possibilities to develop the creative thinking of students.
2015, Международна конференция „ХХ век – време на конфронтации, време на открития“, НМА „Панчо Владигеров“, 1-2 април, 2015. Балева, А. Относно „бавната“, „бързата“ и непозната история на музикалния ХХ век.
2013, Международната конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Стара Загора, 12-13 IX, 2013. Балева, А. Изучаването на история на музикалната култура във висшите училища – глобален поглед (стереотипи, рецептивни нагласи, предизвикателства)
2012, Международна научна конференция „Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование”, гр. Китен, 2012. Балева, А. 2012, Музикалнопросветителската дейност в контекста на университетската образователна среда.
2010, Международна научна конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, гр. Китен, 2010. Балева, А. За преподаването на историята на музикалното изкуство и спецификата на съвременната социокултурна и педагогическа среда. Някои основания за промяна.
2005, Международна конференция по детска литература.. Адаптацията като стратегия на детската литература, Пловдив, м.май, 2005. Балева, А. Детската оперета – традиции и съвременни посоки.
2004, Юбилейна конференция с международно участие “Култура и образование – перспективи”, Пловдив. 2004, Балева, А. Универсалната природа на музиката – някои образователни аспекти.

Художествено-творчески дейности
2016г. м. юни, БНР – Пловдив. Представяне на монографията „Музика и време. Философски, естетически, исторически фрагменти“ в рамките на концерт на катедра Акомпанятори към НУМТИ „Добрин Петков“
2010 г. м. декември, участие и ръководство на концерт на преподаватели и студенти от специалност „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ (в програмата: Й. С. Бах, Чик Къриа).
2006г., м. май, участие и ръководство на музикална среща-концерт посветена на 250 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.
Концертни изяви с академичен хор при педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
2005, м. април. Пролетен великденски хепънинг за децата от домовете за сираци и дома за стари хора –гр. Пловдив-ІV-2005г.
2004, м. април. Участие в международен проект под патронажа на фондация „Покана за живот”, Министерството на младежта и спорта и „Младежта на Европа”зала “Съединение” съвместно с хор „Клемента”, гр. Пловдив и камерен хор „Synchrono concervatory”, гр. Солун, Гърция.
2004, м. ноември. Участие в тържествено откриване на честването на 20 години Педагогически факултет и откриване на Юбилейна научна конференция с международно участие „Култура и образование – перспективи”.
2004, м. декември. Благотворителен коледен концерт за децата от домовете за сираци в гр. Пловдив.
2003, м. април. Участие в III- та среща на студентските хорове, организиран от АУБ- гр. Благоевград.