Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

Доц. д-р Диана Иванова Станчева

Ръководител на катедра

Кабинет: стая 513

Телефон: 032/261-729

Email: dianastancheva@uni-plovdiv.bg, diana.stancheva@pfpu.bg

– Научни интереси – области: изпълнителско изкуство и методика на обучението по акордеон- Научни интереси – области: изпълнителско изкуство и методика на обучението по акордеон – Лекционни курсове в бакалавърски програми: Методика на обучението по специален предмет – акордеон; Методика на обучението по солфеж; Теория на музиката; Музикални компютърни технологии; Компютърни програми за нотен предпечат.- Изведени дипломанти: 2 бр. – Участие в научни проекти: български – „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейности“ (2015-16), член на екипа;  „Студентски практики (2014), академичен наставник“.- Изследователска дейност: 2010 г. – защита на докторска дисертация „Възможности за развитие на меховата техника при обучението по акордеон“, научна специалност „Методика на обучението по музика”. Участие с доклади в научни конференции. Издадени 3 монографии (2014 и 2015), студия (2015), учебник (2015) и над 10 статии (2011 – 2017) от областта на изпълнителското изкуство и методика на обучението по акордеон, публикувани в България и в чужбина. – Участие в редколегии на международни и български списания: не- Художествено-творческа дейност: автор на множество аранжименти,  ръководител на камерни състави и солисти, печелили призови места на национални и международни музикални конкурси.- Обучения: международни – в университета в Даугавпилс, Латвия, през 2015 г. (по Еразъм); български – майсторски клас на Юрий Шишкин, Русия, през април 2017 г. в НМА „Проф. П. Владигеров“, София. – Награди: музикален ръководител на изпълнители, спечелили през 2010 – 2017 г. 60 награди от национални и международни конкурси по акордеон. – Членство в 14 международни и български журита на музикални конкурси в България и чужбина: „Акордеон арт” –  Източно Сараево, Босна и Херцеговина (2011 – 2015 г.); „Naujene” –  Даугавпилс, Латвия (2015); „Дни на акордеона“ –  Углевик, Босна и Херцеговина (2015 – 2017 г.); Национални конкурси с международно участие „Г. Гълъбов” –  Бистрица, 2015 г. И Орфеева дарба –  София (2012 – 2014), Национален конкурс „Звукът на времето“ – Велико Търново (2017).
Дисертации:
Станчева, Д. Възможности за развитие на меховата техника при обучението по акордеон. Защитена през 2010, СНС по педагогика при ВАК, София, научна и образователна степен „доктор” по научна специалност 05. 07. 03 Методика на обучението по музика.

Монографии:
2014 г. – Станчева, Д. Художествено-интерпретационни и технически параметри на работата на акордеониста над музикални произведения. 169 стр. Пловдив, 2014, Fast Print Books, ISBN 978-619-7034-56-1
2014 г. – Станчева, Д. Интерпретационни проблеми при соловите полифонични транскрипции за акордеон. 153 стр. Пловдив, 2014, Fast Print Books, ISBN 978-619-7034-55-4
2015 г. – Станчева, Д. Възникване, техническо развитие и приложение на акордеона в музикалното изкуство. Част Първа – от древна Азия до съвременния хроматичен акордеон. 124 стр. Пловдив, 2015, Fast Print Books, ISBN 978-619-7034-58-5

Студии:
2015 – Станчева, Д. Предимства на когнитивното усвояване на музикалното произведение при изпълнение на акордеон. 62 стр. Пловдив, 2015, Fast Print Books, ISBN 978-619-7034-59-2

Учебници и учебни помагала за студенти:
2015 г. – Станчева, Д. Технологии за постигане на качествен тон в началното обучение по акордеон. Учебник за учители по акордеон. Пловдив, Fast Print Books, 2015, ISBN 978-619-7034-57-8

Доклади:
2011 г. – Станчева, Д. Акордеонна изпълнителска проблематика в „Токата“ от Асен Вакарелов. // Сб. научни доклади от международна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“, том IV, с. 334 – 341, Бургас, БСУ, 2011, ISBN 978-954-9370-81-2
2011 г. – Станчева, Д. Художественият музикален материал при професионалното обучение по акордеон в чужбина и у нас – проблеми и перспективи. // Сб. научни доклади от „Шеста научна конференция за докторанти с международно участие“. София, НБУ, 2011.
2014 г. – Станчева, Д. Изследване на техническите възможности за управление на клавишите и съответния звук при изпълнение на акордеон. // Сб. Научни трудове на СБУ – Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том I, научна сесия 31.10 – 1.11. 2014. Стр. 333 – 340. ISSN 1311-9400.
2014 г. – Станчева, Д. Правила на постановката при обучението по акордеон // Сб. Научни трудове на СБУ – Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том I, научна сесия 31.10 – 1.11. 2014. Стр. 341 – 343. ISSN 1311-9400.

Статии:
2014 г. – Stancheva, D. Interpretation issues in the polyphonic repertoire of the students from musical performance classes in the universities. // International Jornal of Literature and Arts. Special Issue Musical Theory, Psyhology and Pedagogy, Volume 2, Number 5-1 October 2014, p. 70 – 77. Science Publishing Group, USA.
2015 г. – Станчева, Д. Изпълнителска проблематика при интерпретацията на соната в Е-dur от Доменико Скарлати – транскрипция за акордеон. // Сб. статии „Образование, общество, личност”. Стр. 203 – 217. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2015, ISBN 978-619-202-032-3
2015 г. – Станчева, Д. Възможности за приложение на когнитивно-интелектуалния подход при усвояване на музикално произведение в обучението по акордеон у нас. // Сб. Образование и личностно развитие чрез художественогворчески дейности. Стр. 97 – 109.Университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-202-100-9
2016 г. – Stancheva, D. BELLOWS ARTICULATION AS A METHOD FOR ENRICHMENT OF TIMBRE OF PERFORMANCE IN ACCORDION EDUCATION (Станчева, Д. Меховата артикулация като средство за обогатяване на тембъра на музикалното изпълнение при обучението по акордеон). KNOWLEDGE International Journal Sientific papers Vol. 13.1, p. 403 – 406. Skopie, 2016. Editor: IKM (Institute of Knowledge Management), Skopie. Print: GRAFOPROM – Bitolia. Global Impact and Quality Factor 1.023 (2015). ISSN 1857-92
2017 г. – Станчева, Д. Апликатурните принципи и тяхното приложение при обучението по акордеон. Научно списание „Педагогика”, кн. 2., стр. 173 – 180. Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, София, 2017
2017 г. – Stancheva, D. ARTICULATION ISSUES WHEN INETERPRETNG PRELUDE IN C-DUR
FROM “EIGHT LITTLE PRELUDES AND FUGUES” BY J. S. BACH – TRANSCRIPTION FOR ACCORDION (Станчева, Д. Артикулационна проблематика при интерпретацията на Прелюд в С- dur из „Осем малки прелюдии и фуги“ от Й. С. Бах – транскрипция за акордеон). KNOWLEDGE International Journal Sientific papers Vol. 16.2, p. 933 – 938. Skopie, 2017. Editor: IKM (Institute of Knowledge Management), Skopie. Global Impact and Quality Factor 1.023. ISSN 1857-923X

Художествено-творчески дейности:
– Автор на множество аранжименти за камерни състави и транскрипции за соло акордеон.
– Художествен ръководител на изпълнители, спечелили до 2017 г. над 100 награди от национални и международни конкурси по акордеон.
– Член на международни и български журита на музикални конкурси в България и чужбина: „Световна купа 2000”– Крагуевац, Сърбия; Национален конкурс „Акордеонна пролет”, Пловдив (2000, 2001, 2003); „Охридски бисери”, Охрид, Македония (2009); „Акордеон арт” – Източно Сараево, Босна и Херцеговина (2011 – 2015); „Naujene” – Даугавпилс, Латвия (2015); „Дни на акордеона“ – Углевик, Босна и Херцеговина (2015 – 2017); Национални конкурси с международно участие „Г. Гълъбов” – Бистрица (2015) и „Орфеева дарба“ – София (2012 – 2014), Национален конкурс „Звукът на времето“ – Велико Търново (2017).

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg