Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

д-р Илиана Иванова Червенакова

Главен асистент

Кабинет: стая 513

Телефон: 032/261-729

Email: i_chervenakova@uni-plovdiv.bg, iliana.chervenakova@pfpu.bg

  • Научни интереси -Педагогика

–  Музикална педагогика

– Музикална психология

– Дипломанти – Жулиета Танева „Ролята на ритмичните съпроводи за развитие на метроритмичния   усет на децата в часовете по солфеж“

– Участие в проекти – Алтернативи в образованието – 2015-2016, универститетски проект

– Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художествено-творчески дейности 2015-2016

– Членство в Съюза на учените в България

Дисертации
2013 Технологии за съчиняване на елементарен акордов съпровод към мелодия ( със студенти от специалностите ПУПче и НУПче
Монографии
Учебници и учебни помагала за студенти
2004г.Червенакова И., Янкова Я., Манева М., Борисова М., Тонева В. – Ръководство за изучаване на акордеон за студенти от специалностите „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“, 2004
2006г.Червенакова И., Янкова Я., Манева М., Борисова М., Тонева В. –Ръководство за изучаване на акордеон, Пловдив, 2005 – Второ адаптирано издание
2006г.Червенакова И., Янкова Я., Манева М., Борисова М., Тонева В. –
2006г.Курс по музикален съпровод, Пловдив, 2006

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище
Статии
1996г. За образователното и възпитателното значение на народните празници Коледа и Лазаровден в обучението на студентите от НУП и ПУП – Годишник на ПУ „П. Хилендарски“. Научни трудове, т. 29, кн. 2 , Педагогика, с. 219-227
2001г.Инструменталният съпровод към песните като средство за възпитателна и образователна дейност в предучилищната и началната училищна възраст – Международна конференция „Образованието и предизвикателствата на новото време“, Пловдив, 2001, с. 249-252
2001г.За четенето на нотен текст от пръв поглед в обучението по музикален инструмент – сб. Статии: „Музикалното възпитание – актуално присъствие в съвременното образование“, Пловдив, 2001, с.49-54
2001г.Някои аспекти в обучението по музикален инструмент за развитието на ладов усет при подготовката на студентите от специалностите ПУП и НУП – ПУ „П. Хилендарски“, филиал Смолян, сб. Доклади от юбилейна конференция „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания“ – том IV, 2001, Психология и педагогика, с. 129-131
2003г.По някои проблеми на обучението по музикален инструмент за развитието на метроритмичния усет на студентите от педагогическите специалности във висшите училища – ПУ „П. Хилендарски“ – 30 години Педагогически колеж – Пазарджик, Научна конференция с международно участие „Съвременни тенденции за образователните технологии в средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина“, 2003
2004г.За обучението по музикален инструмент и връзките му със съвременната художествена практика – Научна конференция с международно участие „Култура и образование – перспективи“, Пловдив, 1 -3 ноември, 2004, с. 108-111
2009г.За институциите „Начално училище“ и „Предучилищно възпитание“ – исторически ракурс – сб. Статии – ПУ „П. Хилендарски“, „Съвременни проблеми на музикалното обучение”, 2009, с. 54-63
2009г.За традициите в Предучилищното възпитание и Началното училище в България – сб. Статии – ПУ „П. Хилендарски“,„Съвременни проблеми на музикалното обучение” 2009, с. 64-73
2008г.За някои фактори, които влияят върху формирането на музикалната култура на учениците в съвременното училище – в съавторство с гл. ас. М. Митева – Научни трудове на Съюза на учените в България, том Х – Пловдив – 16 ХI 2008 (по проект)с. 282-285
2008г.Филмовата култура на съвременния тийнейджър – в съавторство с гл. ас. М. Митева – Научни трудове на Съюза на учените в България – 5 – 6 ХI 2008 – Пловдив (по проект), с. 80-84
2008г.Културният профил и свободното време на съвременния ученик – в съавторство с гл. ас. М. Митева – Научни трудове на Съюза на учените в България – 5 – 6 ХI 2008 – Пловдив (по проект),с. 85-88
2011г.Относно развитието на усета за многотласие чрез обучение по акордеон – Юбилеен сборник Съвременни педагогически теории и практики на ПУ „Паисий Хилендарски” 2011, с.286-289

2011г.Някои аспекти в развитието на усета за многогласие – Научни трудове на Съюза на учените в България, 2011, Пловдив, том 13, с. 160 – 163
2011г.Проявленията на усета за многогласие и възможностите за диагностициране – Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, том 13, 2011, с. 164 – 167
2012г. За разнообразните подходи при развитие на усета за многогласие в солфежната литература – Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, 2012 г., с.144-148
2012г.Умение за съставяне на акордов съпровод в специализираната литература за акордеон – Научни трудове на съюза на учените в България, том 14, 2012, 149-152
2012г. Относно развитието на усета за многогласие в общообразователното училище – Факултетски научен форум на тема „Съвременно образование: стратегии, направления, ценности“ – Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 2012, с.307-314
2013г. За разнообразните становища в структурата на музикалността – научни трудове на съюза на учените в България, Пловдив, 2013
2014г. За технологиите, свързани с развитието на умение за съчиняване на елементарен акордов съпровод към мелодия със студенти от педагогическите специалности- Научни трудове на Съюза на учените в България том 16. ISSN 1311-9192 ( с. 259-264)
2014г. Technological model for composing accompaniment to a melody in teaching accordion USA Seinpublishing group ISSN 2331- 0553 ( с. 49-55)
2015г. Съвременният солфеж в България – традиции и иноваторство Научни трудове на СУ в България том1 ISSN 1311-9400 ( с.316-321 )
2015г. За същността и значението на абсолютния слух- Интердисциплинарна научна конференция „ Образование, развитие, изкуство“ ISBN 978-619-202-077-4 (с. 62-71)
2015г. Технологичен модел за съчиняване на съпровод към мелодия – Сборник по проект „ Образование и личностно развитие чрез художествено-творчески дейности“ ISBN 978-619- 202-100-9, ( с.110-125) Chervenakova I (2016).The education in music and hearing- the first step towards musical literacy – Global Inpact and Quality Factor ISSN 1857- 92 – Ninth International Conference 17- 19 06. 2016, Albania p. ( 375-380)
2016г.Preparatory singing and artistic creation of the song- two sides of the vocal intoning during solfeggio classes – Global Inpact and Quality Factor- Tenth International Scientific Conference 07- 09. 10. 2016, Greece ISSN 1857- 92 p. ( 836-841)
– 2016г. Относно развитието на музикалната памет в етапа на ранното детство- Интердисциплинарен научен форум, Научна конференция „ Иновации и компетентност в образованието“ 12-14. 10. 2016 ISBN 978-619-202-178-8 стр. ( 308- 317 )
2017г.Педагогическа система за изграждане на начални нотно-четивни умения- списание „ Педагогика“ кн. 2 2017г. стр.( 182-199) ISSN 0861-3982 ( Print) ISSN 1314-8540 ( online Bulgarian Journal of Educational Research and Practice
2016г.Алтернативи в съвременното обучение по музикален инструмент и връзките му с художествената практика- сборник с доклади по проект „ Алтернативи в образованието (2016) , стр. 214-219 ISBN 978-619-202-194-8

Доклади
Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания
Цитирания
Художествено-творчески дейности