Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

д-р Мая Манчева Манева

Главен асистент

Кабинет: стая 514

Телефон: 032/261-730

Email: m_maneva@uni-plovdiv.bg, maia.maneva@pfpu.bg

Научни интереси – Музикознание, Музикална психология, Музикална педагогика
Лекционни курсове в бакалавърски програми – Инструментознание, Музикална психология
Изведени дипломанти – 2011 – специалност ПНУП – Петя Чакърова – тема „Възприемане на инструментални музикални творби в начален етап на СОУ”
Участие в научни проекти:
2010 – “Изследване на интегративните процеси между основните направления в съвременното музикознание и проектирането им в модерната образователна среда” – член на екип
2008 – „Чалга-културата и нейното влияние върху формирането на нравствените ценности на учениците от начален и прогимназиален етап на СОУ – член на екип
2005 г. – „Влияние на съвременната интонационна среда върху музикалните интереси на учениците от начален и прогимназиален етап на СОУ – фонд НИМП – ПУ”П.Хилендарски”

Дисертации

2004, „История на методиката на обучението по акордеон в България“

 

Монографии

2003, “История на методиката на обучението по акордеон в България”, Пловдив, ИМН – Пловдив, 226 с.

Учебници и учебни помагала за студенти

2009, „Инструментознание“, ЕВРО ПРИНТ ЕООД Пловдив – първо издание,108 с.

2015, „Инструментознание“, ЕВРО ПРИНТ ЕООД  – второ издание, 112 с.

2004, “Ръководство за обучение по акордеон” – за студенти от Предучилищна и Начална училищна педагогика, Пловдив

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

2010, „Песни и танци за деца”, Пловдив,        ISBN 979-0-9016656-0-6

 

Статии

2007, «Училищното музикално възпитание в условията на съвременната интонационна среда». Сб. «Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците», Университетско издателство «П.Хилендарски», с.13-17

2009, “Мотивацията на студентите от педагогическите специалности в обучението по музикален инструмент”. Сб. “Съвременни проблеми на музикалното обучение, Университетско издателство” Паисий Хилендарски”, с.20-23

2011, „Задачи и проблемы обучения студентов игре на аккордеоне как втором музыкальном инструменте” – „Педагогика Музыкального образования – Проблемы и перспективы развития” – Нижневартовск, 19-20 април, с.128-130

2012, „Инструменталната подготовка на бъдещите учители по музика – реалност и перспективи“, сб. „Съвременното образование – стратегии, направления, ценности“, Педагогически факултет – ПУ “П.Хилендарски“, с. 179-184 ISBN 978-954-423-827-8

2013, „Обучението по музикална психология в контекста на професионалната подготовка на учителя по музика“, сборник на Педагогическия факултет „Перспективи в образованието“, с. 114-122

Художествено-творчески дейности

 

1997, Звукозаписи в Радио Пловдив и издадена аудио-касета

2012, CD с танцова музика