Изберете страница

Музика

Педагогически факултет

Проф. д-р Таня Викторова Бурдева

Кабинет: стая 509

Телефон: 032/261-735

Email: t_burdeva@uni-plovdiv.bg, tania.burdeva@pfpu.bg

– Катедра „Музика”, длъжност ”Ръководител на катедра

– Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ

– Научни интереси – Методика на обучението по музика

– Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

– „Методика на музикалните дейности в детската градина”,

–  „Методика на обучението по музика в началния етап на средното училище”

– „Методика на обучението по музика в средното училище”

– „Съвременни проблеми на методиката на обучение по музика”

– Изведени докторанти – двама:

            1.Автор: ИЛИАНА ИВАНОВАЧЕРВЕНАКОВА

            Тема: „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРЕН АКОРДОВ      СЪПРОВОД  КЪМ МЕЛОДИЯ (СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ПУПЧЕ И НУПЧЕ)

  1. Автор: МАЙА КОНСТАНТИНОВА БОШЕВА

Тема: СИСТЕМА ОТ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРАВИЛНА ВОКАЛНА ПОСТАНОВКА ПРИ ДЖАЗ И ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛИ

– Участие в научни проекти:

  1. 2011г. „Психично благополучие на хора от третата възраст и на хора със специални потребности”, фонд НИМП-ПУ ”Паисий Хилендарски” – член на екипа

 

  1. 2. 2012 г. „Подобряване на качеството на общото образование”

         „За по-качествено образование“BG051PO001-3.1.04

         Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – член на екипа

 

  1. 2013г.”Приобщаващо образование”, No НИ13-ПФ 012/ 20. 03. 2013г.- член на екипа
  2. 2013г. “Развитие на художествената култура на ученици и студенти”, СУП 13 / ПФ 004 – ръководител на екипа
  3. 2015г. – 2016г. „Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художествено-творчески дейности”, фонд НИ, договор No ИТ 15-ПФ-009/24.04.2015 – член на екипа
  4. 2017г. – Студентски практики

– Участие в редколегии на международни и български списания

  1. член на редколегията на сборник статии “Благополучието”, 2011г.

– Членство в международни и български професионални съюзи и организации

– Художествено-творческа/спортна дейност

– Обучения – международни, български. Награди

Дисертации

1997 г. Разбирането на музика в предучилищна възраст

Монографии

2000 г.. Философско-психологически аспекти на музикалното изкуство

2000 г. Слушане на музика от деца – първа част

2000 г. Слушане на музика от деца – втора част

2012 г. Методика на музикалното възпитание в предучилищна възраст (ISBN978-954-92276-4-2)

Учебници и учебни помагала за студенти

1995г. Задачи по методика на музикалното възпитание

2015г.,2016 г. „Педагогически технологии за развитие на музикална култура в предучилищната възраст”, в Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ, за студенти от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

2015г., 2016г.  Педагогически технологии за формиране на певческо-изпълнителски умения, в Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ, за студенти от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

 

2015г., 2016г.   Възприемане на музика.Организация и провеждане на възприемането на музика, в Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ, за студенти от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

 

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

2008 г. „Вълшебна пътечка към музиката” – комплект от 11 табла, 2008г.

2008 г. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и училището (в съавторство с колектив), 2008г.

2008 г. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в подготвителна група в детската градина и училището,(в съавторство с колектив), 2008г.

2008 г. Моята пътечка към училището, Сборник с диагностични задачи за измерване и оценяване на входното равнище на постиженията на децата от подготвителната група в детската градина и училището” – (в съавторство с колектив), 2008г.

2009 г. Комплект дидактични табла  за първа, втора и трета група в детската градина, Програмна система „Приказни пътечки”

2009 г. „Вълшебна пътечка към музиката”-Комплект работни листове по  направление „Музика”  за  първа  и втора група в детската градина

2009 г. „Вълшебна пътечка към музиката”-учебно помагало по образователно  направление  „Музика” за трета група в детската градина,

2009 г. Книги за учителя за първа, втора и трета група на детската градина (в съавторство с колектив)

2009 г. Методически ръководства за реализиране на образователното съдържание в първа, втора и трета група на детската градина (в съавторство с колектив)

Статии

2005г. The competence of musik teachers at the elementary schools, Trakia journal of sciences. Scientific Serial. Published by Trakia Uniwersiti. Series Social Sciences

2006  г. За музикалните интереси на учениците по данни от едно анкетно проучване, в сб. „Научни трудове на Съюза на учените-Пловдив”-том VII

2007 г. Специфика на музикалните дейности в подготвителната група на детската градина, в сб. „Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив”, серия „Б”. Естествени и хуманитарни науки

2007 г. Сравнителен анализ на учебниците по музика за пети клас, в    сб. Съвременната интонационна среда и музикалните интереси на учениците

2011г. Развитие на музикалните способности в предучилищна възраст”, в сб. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив

2012г.Инструменталната музика в музикалното възпитание на децата от предучилищна възраст, в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б „Естествени и хуманитарни науки”, том ХIV

2011 г.  Музикотерапията и психичното благополучие на хората от третата възраст, в сб. “Благополучието”

2013г.Музиката и приобщаващото образование, в сб. “Приобщаващо образование”

2014 г. Music comprehension in the light of some ideas of hermeneutic theory, Intrnational Journal of Literature and Arts, 2014; X (X): XX-XXPubliched online MMDD 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijla)doi:10.11648/j.XXXX.2014.XXXX.XX)

2015 г. Емоционалното преживяване на музиката като фактор за приобщаване. В: Предизвикателствата на приобщаващото образование. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, ISBN 978-954-423-994-7.

2015 г.  Музикалната интерпретация в полето на семиотиката, в сб. Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности, УИ „Паисий Хилендарски

2016 г. Vokal training for preschool children, International journal – Institute of Manajment, KNOWLEDGE – Scientific Papers, Vol. 13.2, The power of knowledge, IJK, V. 13. 2, pp 1-421, Skopje, 2016, (Global impact and Qualiyy Factor 1.023 (2015), ISSN 1857 – 92

2016 г. Education methodology of listening to music in primary school, International journal – Institute of Manajment, KNOWLEDGE – Scientific Papers, Vol. 14.2, IJK, V. 14. 2, 432-859, Skopje, 2016, (Global impact and Qualiyy Factor 1.023 (2015), ISSN 1857 – 92

2016 г. Competency model for metholodogical guiding of musical creativity practice, International journal – Institute of Manajment, KNOWLEDGE – Scientific Papers, Vol. 15.3, Knowledge in practice, IJK, V. 15. 3, pp 925-1553, Skopje, 2016, (Global impact and Qualiyy Factor 1.023 (2015), ISSN 1857 – 92

2016 г. Музикалното възприятие в предучилищна възраст и емпатията (Music Perception in Pre-school Education and Empathy), в списание ПЕДАГОГИКА, Предучилищно и начално образование, научно списание – година LXXXVIII, книжка 8, 2016

Доклади

2006 г. Обучението по музика в общообразователното училище и ролята му във формирането на музикалните интереси на младото поколение, в сб. Международна конференция по случай 45г. Съюз на учените – Стара Загора,

2006 г. За музикалноестетическия вкус на учениците, в сб. Конференция с международно участие „Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”, 2006г.

2007 г. Специфика на музикалните дейности в подготвителната група на детската градина, в сб. „Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив”, серия „Б”. Естествени и хуманитарни науки.,2007г.

2007г. Музикалнопедагогическата компетентност на началния учител в контекста на съвременните образователни изисквания и перспективи”, в сб. Международна научна конференция „Европа като културно пространство. (Ролята на изкуството и науката в културното проектиране на Европа)”

 2013г. Интегративни тенденции в обучението по музика, в сб. “Знанието – традиции, иновации, перспективи”, том 1, Бургас

  1. 2015. THE PRESCHOOL EDUCATION CREATIVE MUSICAL TASKS AS A MEANS FOR DEVELOPING ARTISTIC IMAGINATION, Social competeces, creativity and wellbeing, proceeding of the interdisciplinary symposium held from june 3-rd to 5-th, 2015
  2. 2015. Играта-драматизация като средство за музикално и нравствено възпитание в предучилищна възраст, в сб. „Образование, развитие, изкуство”- статии на преподавателот конференция на Педагогическия факултет

2016г. Компетентностен модел за методическо ръководство на музикалноизпълнителските дейности, в Иновации и компетентности в образованието, сборник с доклади от интердисциплинарна научна конференция, УИ „Паисий Хилендарски”, 2016г.

 

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2002 г. На учебник по музика за първи клас, автори Пенка Минчева и Петя Пехливанова

2008 г.На студия на тема „Възпитаване на музикалния слух на народностна основа”, автор Нина Начева

2011 г. На учебно пособие на тема: „Методически насоки в обучението по четене на хорови партитури”, автор Маргарита Генчева,

2012 г. Становище за дисертационен труд на тема „Интонационен слух при 15 – 17 год. ученици” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Боряна Миролескова

2013 г. Становище за дисертационен труд на тема “Технологии за изработване на елементарен акордов съпровод към песен (със студенти от специалност ПУПЧЕ) за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Илиана Червенакова, 2013г.

2014 г.  Становище за дисертационен труд на тема “Развитие на полифоничната линия в българската инструктивна и концертна литература за акордеон” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Марияна Митева

2014 г.  Становище за дисертационен труд на тема “Система от технологии за постигане на правилна вокална постановка при джаз и поп изпълнители” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Майя Бошева

2014 г.  Становище за дисертационен труд на тема “Развитие на психомоторните способности на студенти – начинаещи пианисти” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Румяна Жекова

2017 г. Становище за дисертационен труд на тема Инструменталната балада и нейното място в художествената система на романтичната естетика за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Мария Калоферова

2017 г. Рецензия на дисертационен труд на тема „Педагогическа ефективност на интегрирането на музикално-компютърни технологии в урока по музика в прогимназиален етап на СОУ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Тихомир Радев

 

Цитирания

2007 г. Цитиран труд – Бурдева, Т. „Задачи по методика на музикалното възпитание” от Коловска, Ц., в дисертационен труд на тема „Ролята на музикалното възпитание за социализирането на обучаваните”

2008 г. Цитирана статия – Бурдева, Т. „За музикалноестетическия вкус на учениците” от Жекова-Стойнова, Р.- „Чалга-музиката и влиянието й върху младите хора”, в сб. Научни трудове на СУБ-Пловдив

2008 г. Цитирана статия – Бурдева, Т. „Децата, музиката, приказките” от Жекова-Стойнова, Р. – „За музиката в контекста на ценностната система на младото поколение”, в сб. Научни трудове на СУБ-Пловдив