Изберете страница

Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Доц. д-р Албена Александрова Овчарова

Кабинет: стая 320

Телефон: 032/261-814

Email: a_ovcharova@uni-plovdiv.bg, albena.aleksandrova@pfpu.bg

Заемани ръководни длъжности в ПУ и в ПФ:

 • От 2012 г. до сега – Директор на Докторантско училище към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • От 2012 г. до сега – Координатор на специалност „Образователен мениджмънт“, ОКС „магистър“, задочно обучение, Педагогически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • От 2012 до 2015 – Председател на етичната комисия към Педагогически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Научни интереси:

Научните интереси на доц. д-р Албена Александрова са в областта на Теория на възпитанието и Управление на образованието. Тематичните области в които работи са: усъвършенстване на възпитателните взаимодействия между учители и ученици, мениджмънт на класа и класната стая, организиране и провеждане на интервюта за назначаване на учители на работа, осъществяване на наставничество на новоназначени учители.

Други научни интереси – проучвания в областта на световната и българската история на образованието и в частност развитието на учебното дело в различни региони на България от неговото създаване до наши дни.

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

За ОКС „бакалавър“

 • История на образованието и педагогическите учения
 • История на българското образование
 • История на педагогиката и българското образование
 • Теория на възпитанието
 • Мениджмънт на класа и класната стая

За ОКС „магистър“

 • Педагогика
 • Мениджмънт на класа и класната стая
 • Портфолио на учителя
 • Управление на човешките ресурси
 • Образователни парадигми и др.

Изведени дипломанти/докторанти

 • дипломанти от бакалавърски програми – 10
 • дипломанти от магистърски програми – 42
 • докторанти – 3

Участие в научни проекти – международни – 1 , български – 9.

 1. Проект: Иновативна образователна среда, № ФП17–ПФ–007

Фонд „Научни изследвания” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

2017 г. – 2019 г.

Позиция: член на екипа

 1. Проект: По-добри учители, по-качествено образование; 2014 – 2015 г.

Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , Bank Street College of Education, New York

Позиция: Академичен наставник

 1. Проект: Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование; BG051PO001-4.3.04-0064; 2012 – 2014 г.

Реализира се по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Позиция: член на екипа

 1. Проект: Квалификация на педагогическите специалисти, BG051PO001-3.1.03-0001

2013 г. Реализира се по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Позиция: обучител на младши учители/възпитатели и главни учители/възпитатели

 1. Проект: Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица увреждания; ВУ- ОХН – 2005 – 2008 г МОН.

Позиция: член на екипа

 1. Проект: Следдипломна квалификация на персонал в социални домове за възрастни хора с умствена изостаналост, българо – белгийски проект – 2008 – 2010 г.

Позиция: член на екипа

 1. Проект: QATRAIN 4 Students”, UK/09/LLP- LdV/ TOI – 163_285, European Commission, Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci 2009 – 2010 Transfer of Innovation

Позиция: член на екипа

 

Участие в редколегии на международни и български списания

 • Член на редколегията на списание „Докторантски изследвания“, Педагогически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 2012 – до сега

Членство в международни и български професионални съюзи и организации

 • Член на сдружение „МОГА“

Художествено-творческа/спортна дейност

Обучения – международни, български. Награди

 • Обучение в Bank Street College of Education, New York, май 2014
·         Обучение по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Обучител за организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, юли 2013

·         Училища ЕВРОПА – Обучение – английски език

Сертификат: А1 и А 2 – 2007 и 2008

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg