Изберете страница

Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Проф. д-р Галин Борисов Цоков

Кабинет: стая 320

Телефон: 032/261-814

Email: gtzokov@uni-plovdiv.bg, galin.tzokov@pfpu.bg

 – Научни интереси –

Организация и управление на образованието

Политики в училищното образование;

Е-управление на училището.

Училищна администрация и училищно законодателство

Организационен мениджмънт в образованието

Иновационен мениджмънт в училищното образование

Управление на качеството в образованието (училищно и висше)

Обща педагогика

Специализирал е: в Специализация – Лектор по програма Еразъм +  в университета UNED,  Мадрид, 2017 г., Специализация по Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, НЮ Йорк (2014г.); Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); Образователен мениджмънт с профил организационен мениджмънт в образованието в Холандия,  Амстердамски университет (2002 г.)

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми

. Преподавани дисциплини в в ОКС Бакалавър

„Управление и администриране на училището“ в специалностите НУПЧЕ, Педагогика, Социална педагогика:

„Управление на образоването“ в специалност Педагогика:

„Управление на социално-педагогическите заведения“ в специалност Социална педагогика:

Преподавани учебни дисциплини в ОКС Магистър,

„Иновационен мениджмънт в образованието“ в специалност Образователен мениджмънт

„Организационен мениджмънт в образованието“ в специалност Образователен мениджмънт

„Училищни политики“ в специалност иОбразователен мениджмънт и ПНУП

„Мениджмънт на културата вобразователната организация“ в специалност Образователен мениджмънт

– Изведени дипломанти/докторанти

Над 60 дипломанта бакалаври и магистри

Пет защитили докторанта

Гл. Ас. Д-р Нона Юрукова, гл. Ас. Д-р Алексадър ленков, ас. Д-р Диана Димитрова, д-р Ваня Кастрева, д-р Вася Арсенова

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност

1999  г.          PHARE Contract ¹ 97-0487 “Elaborating Methods of Communication                     between Minority groups and civil Society in Bulgaria – член на екипа

1999–2001 г.  “Разработване и внедряване на междууниверситетска                                               програма за ОКС “Магистър по образователен мениджмънт”  с                        европейско културно измерение,  фондация  “Отворено  общество” –  член  на екипа

2002- 2005 г.   Междууниверситетски българо-холандски проект Трансформация на управлението на образованието в   България” – член на екипа

2005 г.  “Актуални методи, средства и технологии в обучението на лица с                   увреждания” – фонд Научни изследвания ОХН –  МОН член на екипа

2009 г.- 2011 г     “Проект за следдипломна квалификация на персонал в социални домове за възрастни хора с умствена изост”- ПУ, Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – член на екипа

2009 – 2010 “QATRAIN 4 Students”, UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285, European Commission, Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci  Transfer of Innovation член на екипа

2011 – 2013 „Ефективни социални грижи за по-добър живот на интелектуално затруднени мъже в защитена среда” ПУ и Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия – Ръководител на проекта

2011 – 2012 г.  УАСОПКН  11 ФМИ 002/30.05.2011 Концептуално и компютърно моделиране на  методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето  образование)- КОМПАС – член на екипа

2011 – 2012 г.  НИ 11 ПФ 0011 ПФ Психично благополучие на хората в третата възраст и хора със специални потребности – член на екипа

2011 – 2012 г.  МУ 11 ПФ007 ПФ Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация  – Ръководител на проекта

2012-2014 г. BG 051РО001-4.3.04-0064 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ – Координатор на дейности по проекта

2013-2014г. Проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти”, модул „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“   Ключов експерт

2013-2014 г. Проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти”, модул „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“    Е-консултант

2013 – 2014 Приобщаващо образование, финансиран  фонд Научни изследвания, /Наредба № 9/, МОМН – член на екипа.

2014-2015 г. ПФ-004/26.03.2014 Фонд “НИ” на ПУ  Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища– Ръководител на проекта

2014-2015 г. „По-добри учители, по-качествено образование„ Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , Bank Street College of Education, New York

2014-2015 Проект „Академия за училищни лидери” по Програма „Младите лидери на България” Институт за интернационално образование, НЮ Йорк, експерт-оценител

2015-2016 Фонд научни изследвания „Алтернативи в образованието“, член на екипа

2016-2019 New Way for New Talents in Teaching (NEWTT) №564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, Договор №2015-3741/001-001 по програма Еразъм +   Координатор на ПУ

2016-2019 “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+” ръководител на дейности и ключов експерт

– Участие в редколегии на международни и български списания

Член на редакционната колегия на списание „Стратегии на образователната и научната политика”

Член на редакционната колегия Е-списания Български учител

Член на редакционната колегия на списания  Образование и технологии

– Членство в международни и български професионални съюзи и организации

Съюза на Учените в България

Българското педагогическо дружество

Междууниверскитетски институт по мениджмънт на образованието – Интераула

Национален център по дистанционно обучение

St. Cloud State University International Education Faculty

Международен образователен форум

– Обучения – международни, български. Награди

2017 г. Специализация по програма Еразъм +  в UNED,  Мадрид, 2017 г.

2015 г. Специализация – Обучител на обучители по „Инклузивно образование“, в Цюрихския педагогически университет и УНИЦЕФ

2014 г. Специализиция по Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, НЮ Йорк (2014г.)

2009 г. Специализация по “Организация на социалната работа по отношение на хора с умствена изостаналост” Католическия университет в  в Льовен, Медико-педагогически център “Св.Франциск” в Роозаал, Белгия

2008 г. Специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326 “Роля на директора на училището и на инспектората по образование”, Валенсия, Испания

2002 г.- Специализация по образователен мениджмънт в Холандия,  Амстердамски университет, с профил организационен мениджмънт в образованието

Дисертации

1998г. – Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво /традиции и перспективи/: Автореферат. – София.

Монографии

2011 г. – Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244  стр. ISBN 978-954-423-704-2

2011 г. –     Цоков, Г. Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр. ISBN 978-954-423-715-8

2010 г. –     Tsokov, G. Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. – Lifelong Education. Theory and practice of   Lifelong Education  for  sustainable development., Saint-Petersburg, 2010., 102-220  ISBN 978-5-8290-0911-3

2009 г. – Атанасов, А., Ив. Панайотов, И. Гюдженов, Г. Цоков и др. Акредитационната практика на НАОА и качеството на висшето образование. – Бюлетин “Оценяване и акредитация на висшите училища”, № 16, 2009, 9-63. ISSN1313-1354

2009 г. – Miltenoff, Pl, Jo.hn H Hoover, G. Tzokov.   Chapter 15. Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries. – Comparative Blended Learning Practices and Environments. Hong Kong, Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323 ISBN 1-60566-852-4

2000 г. – Цоков,  Г.  Училищното  настоятелство  в българското образование. – София, 2000- 115 с.

2000 г. – Цоков,    Г.    Частното    образование    в    България  -държавна       образователна       политика       и       училищно законодателство. – Шумен, 2000 -110 с.

Учебници и учебни помагала за студенти

2013 г. –     Радев, Пл., Г. Цоков, В. Гюрова, Д. Гюров и др. – Учебното помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, под редакцията на Росица Пенкова, АНУБИС., С. 2013

2010 г. –     Цоков, Г. Пл. Радев, Ал. Александрова и др. Управление и развитие на училището. Практически на наръчник. РААБЕ, С. (ръководител на авторския колектив и съавтор), 340 стр. 2010 . ISSN 1314-023X

2006 г. – Цоков, Г. Педагогика. под редакцията на Пл. Радев., Хермес. 2006

1999 г. – Цоков, Галин. Училищна администрация.,Шумен, 1999 -156 с.

Статии

2016г. – Цоков. Г. – Иновативните училища като алтернатива в българското училищно образование.- Сб. Алтернативи в образованието,Пловдив. 2016.

2015 г. – Цоков, Г. Макрополитики и законодателни иновации насочени към реформиране на американското училищно образование – Сб. 2015. Пловдив.

2015 г. – Цоков, Г., Н. Терлемезян, Н. Атанасова. Менторство на новоназначените учители и възпитатели в училищната институция.- Сб. По-добри учители, по-качествено образование . Пловдив, 2015.

2015г. – Цоков, Г. Същност на образователната политика. – Сб. По-добри учители, по-качествено образование ., Пловдив, 2015.

2015г. – Танкова, Р., Галнн Цоков. Проект „По-добри учители, по-качествено образование“ като иновативна интервенция в подготовката на българските учители и училищни директори – Сб. По-добри учители, по-качествено образование ., Пловдив, 2015.

2015г. – Цоков, Г. Е-менторингът като елемент от модела за академично наставничество на новоназначени учители и училищни директори– Е-списание Български учители, № 2, 2015.

2015г. – P Miltenoff, G. Tzokov. Social Media (SM) and Learning Management Systems (LMS)[in] Teaching and Learning.- MINNESOTA-ELEARNING-SUMMIT, 2015, 38

2014 г. – Tzokov, G, H. Terlemezian. The inclusive English Classroom and The Effects of Acculturation on Children from different ethnic Groups. – International Journal on New Trends in Education and Their Implications ,April 2014 Volume: 5 Issue: 2 Article: 17 ISSN 1309-6249 .

2014 г. – Hoover J, G. Tzokov, Pl. Miltenoff, G. Schnellert. The Educational Use of Social Media Cross-Nationally: A Preliminary Descriptive Study, 2014

2013 г. – Цоков, Г. Виртуализиция на  училищна организация – Е-списание Български учители, № 1, 2013.

2012 г. – Цоков, Г. Модел на управление на училищната организация при използване на информационните и комуникационни технологии.- сп. Образование и технологии,  №  3, 2012.

2012 г. –  Цоков, Г. Стратегически приоритети в управлението на съвременното училищно образование – Стратегии на образователната и научната политика, кн. 3, 2012.

2012 г. – Цоков, Г. Междуличностни отношения в Интернет и управлението на безопасността във виртуалната училищна среда. – Сб. Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация., Пловдив, 2012

2012 г. – Цоков, Г. Иновационный мениджмент в болгарском школьном образование. – сб. „Социально-экомомические и психологические проблемы управление”., Москва, 2012., 66-70

2011 г. – Miltenoff  Р., J. Hoover, G. Schnellert, G. Tzokov.  Social Networking sites in “NEW Europe 2020” Education: A Bibliographic Overview. – сб. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, С., 2011, стр. 862- 880. ISBN 978-954-9432-43-5

2011 г. – Милтенов,Пл., Г. Цоков, Г. Шнелерт, Дж. Хувър. Социални мрежи в образованието.- Библиосфера, № 15, 2011.

2011 г. – Цоков, Г. Необходими приоритети на националната образователна политика в контекста на стратегията „Европа 2020“. – сб. Обучението като път към образованието, Пл., 2011., 131-140. ISBN 978-954-423-667-0

2011 г. – Цоков, Г. Управлението на училищната организация чрез използване на Уеб2 инструменти. – сб. Електронно, дистанционно или обучението на 21 век”, С., 2011. стр. 164-172 ISBN 978-954-9526-75-2

2011 г. – Цоков, Г. Организационни модели на съвременното училище и техният иновационен потенциал – Управление на образованието, 2, 2011., стр. 47 – 60. ISSN 1310-781X

2011 г. – Цоков, Г. Блогът на директора като иновация в мениджмънта на училищната организация.- сп. Образование и технологии,  №  2, 2011. ISSN 1314-1791

2010 г. – Tsokov, G. The Policy for the internal quality assurance in the activities of the National Evaluation and Accreditation Agency. – Proceedings of The 2nd International Conference: Institutional Strategic Quality Management  ISQM 2010, v. 2, S., 2010, 467-475  ISBN 978-606-8154-11-4

2010 г. – Цоков, Г. Организация интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах в В Болгарии.- Przeciw wykluczeniu spolecznemu, czesc 2, pod red Anny Klim-Klimaszewskiaj, Siedlice, Polska, 2010., 71-77. ISBN 978-83-923928-9-7

2010 г. – Miltenoff, P., G.Schnellert, , G.Tzokov,. Comparing Academic Doctoral Programs at the University of North Dakota and Plovdiv University. – Bulgarian-American Dialogues: Proceedings of the Eight Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Varna, Bulgaria. Sofia. 2010.

2010 г. –    Цоков, Г. Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната мрежа „Фейсбук”.- Педагогика, 2, 2010., 34-48 ISSN 0861-3982

2009 г. – Miltenoff, Pl., Gary Schnellert, Galin Tzokov.  Online Interaction: How Free is Free and How Low is Low-Cost?.- Minnesota State Colleges and Universities, Realizing Student Potential/ITeach Conference 2009 Sessions.   http://www.ctl.mnscu.edu/events/cfp/RSPsessiondetail.php?id=9265&confID=661

2009 г. – Radev P., O. Koychev, Z. Kostova, A. Aleksandrova And G. Tsokov,  Process Model Of Qualifying Social Workers  Taking Care For Adult Men With Intellectual Disabilities In Bulgaria – A Team Training A Team, In 7th European Congress Of Mental Health In Intellectual Disabilities, Amsterdam, 2009

2009 г. – Цоков, Г. Специфики на съвременната университетска организация.- Педагогика, 11-12, 2009.,69-78   ISSN 0861-3982

2008 г. – Miltenoff, Pl., John Hoover, Galin Tzokov. – Online Interaction among Students and Faculty:A Comparative Study, Varna, 2008.

2008 г. – Tzokov, G., Plamen Miltenoff,  Gary Schnellert Web 2.0 4 U:Use of Online Tools for Interaction at Educational Institutions of the United States and Bulgaria and the Role of the Academic Library. – Globalization and the Management of Information Resources, Sofia, 2008

2008 г. – Miltenoff, Pl., John Hoover, Galin Tzokov. Leadership and planning in educational technology: Globalization and local decisions. – сб. Националната стратегия за висше образование и пазара на труда., С., 2008, 44-59.

2007 г. – Цоков, Г. Децентрализацията – възможна стратегия за модернизацията на българското училищно образование.- Педагогика, 7, 2007 , стр-26-35

2007 г. – Tzokov, G., Plamen Miltenoff,  Gary Schnellert. Bulgarian/American University Program Collaboration In Educational Management, Leadership, and Administration.- сб. Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. В., 2007., 97-102

2007 г. – Милтенов,Пл., Г. Цоков. Ролята на библиотеката във виртуалната академична среда.- Библиосфера, № 9, 2007.

2006 г. – Hoover J., G. Schnellert, P.  Miltenoff, G, Tzokov, Zl, Kostova, O. Koychev. THE RISK FOR BULLYING AND VIOLENCE IN THE U.S.A.- Proceedings of The 6nd International Conference: Living Together., TRAVNJA 2006, 11-27

2006 г. – Tzokov,G. Deciefering the credit and Grading system in amerikan sekondary and post sekondary education.- Университетското образование  – предизвикателства и перспективи през ХХІ век, С., май 2006., стр-103-112

2006 г. – Цоков, Г. Рискът от издевателства и насилие в САЩ. – Специална педагогика, септември 2006., стр 8-20 /в съавтворство/

2003 г. – Цоков Г. Организационни особености на съвременното училище. – Сб. Юбилейна научна сесия по случай 10 години списание Стратегии на образователната и научната политика “Общество на знанието и образование за всички”., С., 2003., с. 254-259.

2003 г. – Цоков Г. Частните училища според представителите на техните ръководства. – Стратегии на образователната и научната политика, кн. 2, 2003.

2003 г. – Цоков, Галин. Приватизацията в българското училищно образование – Посоки, V, 2003, N 5, с. 42-48.

2002 г. –Цоков. Г. Децентрализация и приватизация на образователните структури /състояние и възможни решения/. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002

2002 г. – Tzokov, G. Decentralization and Educational Reforms in Bulgaria. – International Conference “Educational Reform”. , St. Cloud State University, USA and Balti Alec Russco State University, Moldova, April 17 & 21, 2002.

Доклади

2016г. – Пленарен доклад Училище 21 и предизвикателствата пред подготовката на студентите бъдещи учители-          Национална конференция Иновации за по-добро образование” София 04.3016

2016г. – Facing the Challenges in Students’ Preparation for the Teaching Profession –          Teach For All Conference Reimagining Education, AUBG Blagoevgrad. 10.2016

2016г. Пленарен доклад Иновации в управлението на българското училищно образование –     Конференцията на АБУЧ, София-Бачково, 2016

2016 г. – Пленарен доклад Професионални партньорства при базовате подгатовка на учители –   Mеждународна конференция „Образователната система през 21 век„ Пловдив 06.2016

2015 г. – Пленарен доклад.  Менторство на новоназначени педагогически специалисти – политика за ефективно управление на човешките ресурси” международна конференция” Лидерство за равен достъп и качествено образование”, 04.- 05.06.2015г.

2015 г. – Пленарен доклад НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЗНАЧЕНИ УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ – ПРИЛАГАНИ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ на Национална конференция “По-добри учители, по-качествено образование“ 27 юни, Пловдив, 2015

2015 г. – Участие с доклад и ръководител секция в Преподавателски научен форум на тема:  Образоване, развитие, изкуство – Пампорово, октомври, 2015г.

2014 г. – Панелист в  Годишната конференция Образование 2014 София.,14-15 ноември 2014

2014 г. – Fifth international Conference of New Trends in Education and Their Implications, April 2014, Antalya/Turkey

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания и процедури от научни журита

2017 г. – Рецензия върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Образователен мениджмънт), Автор на дисертационния труд: Елена Неарху Тукидиду, докторант към катедра  “Дидактика” към Факултета по педагогика на СУ. Тема на дисертационния труд: „Ефективност на училището в кипърската образователна реалност: проучване на позициите на специалисти и потребители ”.

2017г. – Рецензия върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) Автор на дисертационния труд: Бойка Владимирова Софийска, докторант към катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ към ФНПП на СУ.Тема на дисертационния труд: „Иновативен модел за мениджмънт на предучилищната институция ”.

2017г. – Рецензия върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма Теория на възпитанието и дидактиката (Образователен мениджмънт)  Автор на дисертационния труд: Найден Стоянов Косев, докторант към катедра   „Педагогика и управление на образованието“ на Педагогически факултет при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“Тема на дисертационния труд: „Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование”

2016 г. – Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучение по научна специалност Методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ, обявен в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г. и в интернет-страница на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” за нуждите на катедра „Начална училищна педагогика“ към Педагогическия факултет – единствен  кандидат участва доц. дпн Румяна Димитрова Танкова

2016 г. – Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор, по 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието), с кандидат Светлозар Петков Вацов, доцент, доктор във Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”.

2016 г. – Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на на академична длъжност професор, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. „Педагогика” научна специалност Теория на възпитанието и дидактика е обявен от  ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” в ДВ бр. 28 от 08.04.2016. – кандидат доц. д-р Любомира Симеонова Попова

2016 г. – Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. „Педагогика” (История на педагогиката и българското образование) е обявен от ФНПП на СУ“Св.Климент Охридски”  в ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г. – кандидат – гл. ас. д-р Марина Георгиева Пиронкова.

2016 г. – Рецензия на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.1. Теория и управление на образованието е  обявен от Европейски политехнически университет в ДВ бр. 84 от 30.10.2015 г. – кандидат доц. д-р Янка Русева Тоцева.

2016 г. – Рецензия върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика” Автор на дисертационния труд: Наташа Любомирова  Колева, докторант в катедра Педагогика и управелние на образованието, Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”.Тема на дисертационния труд: „Екипната работа в среда на смесено обучение”.

2016 г. – Рецензия върху  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование: 1. Педагогически науки; 1.1. професионално направление „Теория и управление на образованието Автор: Андреас Николас Софокли докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Педагогика ” на ЮЗУ. Тема на дисертационния труд “ Съвременни управленски технологии за ефективно управление на училищната организация”

2016 г. – Рецензия върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика,  научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика” на тема „Усъвършенстване системата на управление на професионалните гимназии в област Плевен”с автор г-н Милен Г. Първанов, докторант в катедра „Педагогика” на Педагогически факултет на  ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Цитирания

2016 г. – Цоков, Г. (2011). Политики по отношение на училищното образование. Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски“ , Цитирано в: . СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛА НА УЧИЛИЩНА АВТОНОМИЯ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА  – i-Продължаващо образование, 2016, автор Ваня Кастрева

2015 г. – Цоков, Г., Политики по отношение на училищното образование. Пловдив : Унив. изд. “Паисий Хилендарски”, 2011, цитирано в: Съвременното училище между децентрализацията, конкуренцията и автономията – В търсене на управленския баланс, С, Първанова, Йо. 2015.

2015 г. – Цоков, Г. Децентрализацията – възможна стратегия за модернизация на българското училищно образование. В: Педагогика., 2007, 7,с. 26-33. , Цитирано в:  Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условията на децентрализация и конкуренция. – БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2015. Автор – доц. Йонка Първанова

2015 г. – Цоков, Г. Управление на училищната организация в информационното общество., Издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011,цитирано в: Образователни политики в ЕС в български контекст. – Сп. „Педагогически форум”, Вася Ликова-Арсенова бр. 2/2015

2013 г. – Цоков, Г. (2011) Управлението на училищната организация в информационното общество, УИ „П. Хилендарски”, цитирано в: ЛИЧНОСТЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА МЕНИДЖЪРА В ОБРАЗОВАНИЕТО.-Стратегии на образователната и научната политика, Година XX, Книжка 1, 2013  Петър Балкански в с 31

2011г. – Цоков, Г., „Децентрализация и приватизация”, сп. Стратегии на образователната и научната политика, N2, 2000, Цитирано в: АВТОНОМИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО София, Шехова, М.2011

2007г. – Цоков, Г. Училищна администрация Учебно помагало Шумен. 1997, Цитирано в: Управление на училището в България от началото на ХІХ век до 1989 година. С., Цонева, П. 2007

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg