Изберете страница

Педагогика и управление на образованието

Педагогически факултет

Доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян

Заместник-декан по учебна дейност и информационна среда

Кабинет: стая 214

Телефон: 032/261-712

Email: terlemezian@uni-plovdiv.bg, hilda.terlemezian@pfpu.bg

Дисертации

2015 – защитена дисертация на тема „Дидактика на усвояването на сегашно просто и сегашно продължително време в английския език от ученици в IV клас на начален етап на СОУ“; в област на висше образование 1. Педагогически науки по професионално направление 1.2. Педагогика и докторска програма Теория на възпитанието и дидактика

Статии

Научни публикации в страната

 1. Терлемезян, Х., 2006, Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. В сборник: Език и езиков свят. ISSN 1312-0484 Благоевград.
 2. Терлемезян, Х., 2008, Социален контекст на чуждоезиковото обучение. В сборник “Социална компетентност” – трета част. Университетско издателство “П. Хилендарски”, 2008г., ISBN 978-954-423-445-2.
 3. Терлемезян, Х., 2009, Теоретични очертания и предпоставки за академичния неуспех на ромската малцинствена група в България. – В Сборник научни изследвания на Пловдивски университет “П.Хилендарски” – университетско издателство “П.Хилендарски”, ISBN 978-954-423-494-2.
 4. Терлемезян, Х., 2010, „Управление на тревожността в часа по английски език“– В: научни трудове, том IV, част I на СУБ – клон Кърджали, ISSN 1314-3425, „РКР принт“ ООД, Кърджали.
 5. Терлемезян, Х., 2011, „Коригиране на грешки при развиване на писмени умения на чужд език“, В: Академично списание „Управление и образование“, кн.4, том 7, ISSN 13126121, Бургас, 2011.
 6. Терлемезян, Х., 2012, „Мотивационни стратегии в часа по английски език“, В: Сборник „СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ: СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ” Пловдив: ISBN 978-954-423-827-8. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2014
 7. Терлемезян, Х., 2013, “Мястото на превода в обучението по чужд език” в сборник „Перспективи в образованието“, 231- 238, ISBN 978-954-423-942-8, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013
 8. Терлемезян, Х., 2014, „Контент анализ на различните синтактични структури в сегашно просто и сегашно продължително време в учебника Blue Skies for Bulgaria на издателство Longman за трети и четвърти клас“ В: Електронно списание „Български учител“ ISSN 1314-9482; бр.2.
 9. Терлемезян, Х.,2015, “Съпоставителен анализ на сегашно време в българския език със сегашно време в английския език“ – в сборник научни доклади: Образование, общество, личност. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, 538 – 548, ISBN 978-619-202-032-3
 10. Терлемезян, Х. и М. Драгославова, 2015 „Ефективният ментор“ в сборник с научни доклади „По- качествени учители, по-качествено образование“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 140 – 151, ISBN 978-619-202-073-6, Пловдив, 2015
 11. Цоков, Г., Х. Терлемезян и Н. Атанасова, „Модел за академично наставничество на новоназначени учители и директори“ в сборник с научни доклади „По- качествени учители – по-качествено образование“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 44 – 66, ISBN 978-619-202-073-6, Пловдив, 2015
 12. Терлемезян, Х. „Ролята на протоколите в образователния процес“, в сборник с научни доклади „По- качествени учители, по-качествено образование“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 99 – 120, ISBN 978-619-202-073-6, Пловдив, 2015
 13. Терлемезян, Х., 2015 „Ролята на похвалата в чуждоезиковото обучение“, в сборник с научни доклади „Образование, развитие, изкуство“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 242 – 253, ISBN 978-619-202-076-7, Пловдив, 2015
 14. Терлемезян, Х., 2015, „Оценяване на презентации в часа по английски език“, в сборник с научни доклади „Алтернативи в образованието“ Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 47 – 59, ISBN 978-619-202-159-7, Пловдив, 2015
 15. Терлемезян, Х., 2015, „Груповата работа в урока по английски език като основа за подкрепяща среда на деца с обучителни трудности и на деца с изявени езикови способности“, в сборник с научни доклади „Предизвикателствата на приобщаващото образование“ Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 97 – 108, ISBN 978-954-423-994-7, Пловдив, 2015
 16. Терлемезян, Х., 2016, “Иновативен подход за измерване на индивидуалната и групова отговорност при груповите задания“, в сборник с научни доклади „Алтернативи в образованието“ Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, – под печат, Пловдив, 2016
 17. Терлемезян, Х., 2016, Песните като инструмент в чуждоезиковото обучение, в сборник с научни доклади „Иновации и компетентности в образованието“, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 176 – 184, ISBN 978-619-202-178-8, Пловдив, 2016
 1. Научни публикации в чужбина
 2. Терлемезян, Х., 2008, Error Analysis of Present Simple and Present Continuous Tenses in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English.  VII международная научная конференция “Наука и образование”, г. Белово, ГОУ ВПО “Кемеровский государственьй университет” – http://conference.kemsu.ru/conf/niobel/; httpwww.docstoc.comdocs121399644Error-Analysis-of-Present-Simple-and-Present-Continuous-Tenses
 3. Терлемезян, Х., 2012, “Роль учебного комплекса по иностранному языку в определении взаимоотношений в учебном процессе”, http://pidruchnik.ucoz.ua/ в Международной научно-методической интернет-конференции «Актуальные проблемы современного учебниковедения», Кiровоград, ISBN 978-617-7079-00-1.
 4. Tzokov, G. & H. Terlemezyan, 2014, ‘The Inclusive English Language Classroom and the Effects of Acculturation of Children from Different Ethnic Groups’ International Journal on New Trends in Education and their implications, April 2014 Volume: 5 Issue& 2 Article& 17 ISSN 1309 – 6249; ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/17a.tzokov.pdf
 5. Terlemezian, H., 2015, Enhancing Students’ Achievements by Implementing Assessment for Learning in “Social Competencies, Creativity and Wellbeing”, Plovdiv University Press, 120 – 125, ISBN 978-619-202-023-1, Plovdiv, 2015
 6. Terlemezian, H., 2016, Rubrics as a tool for developing performance, soft and metacognitive skills, 6-7, October, 2016, Third International Conference “Education across Borders” University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, Macedonia

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg