Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

д-р Биляна Младенова Калоферова

Главен асистент

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: b.kaloferova@uni-plovdiv.bg, b.kaloferova@pfpu.bg

Научни интереси:

 Педагогическо взаимодействие при ориентиране на детето от предучилищна възраст в околния свят, Методика на ориентиране в околен свят в предучилищна възраст, Здравно образование и ключови компетенции  на детето от предучилищна възраст.

Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:

 

Учебни дисциплини бакалавърска степен:

 

  • Методика на ориентиране в околен свят;
  • Основи на екологичната  култура;
  • Експериментиране в околния  свят на детето от предучилищна възраст;

Лекционни курсове в магистърски програми:

 

  • Технологии на Педагогика на взаимодействие дете-околна среда -Предучилищна и начална училищна педагогика за трисеместриалното обучение проф. д-р Владимира Ангелова;

Педагогика на взаимодействие дете-околна среда  – Предучилищна и начална училищна педагогика /за неспециалисти/-за петсеместриалното обучение  – проф. д.п.н. Румяна Танкова.

Публикации:

Дисертации

2019г. – защитила дисертация на тема „Педагогически модел за  ориентиране в здравословна и социална среда на 6-7-годишните деца, базиран на ключови компетенции“

 

 

Статии

1.Калоферова,Б.(18-19\2012) Когнитивни компетенции при овладяване на социалните роли в семейството от 6-7 годишните деца“, Юбилейна международна университетска конференция, 130 години предучилищно образование,  Велико Търново(електронен носител)

2.Калоферова,Б.(11\2014) „Психологическое здорове у детей дошколного возраста“, ІX Международной научно-практической конференции, Тамбовский Государственний Университет, (142-147с.),  ISBN 978-5-89016-985-3

3.Калоферова,Б.(4\2015) „Масови комуникации-средство за превенция на здравето при 6-7-годишните деца в контекста на образователна направление“Социален свят, сборник “Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика, Асеновград, (88-93с.), ISBN 978-619-7014-17-4.

 

4.Калоферова,Б.(2015) Здравно образование в предучилищна възраст теоретични модели и практически аспекти“, научно списание за докторанти на Педагогическия факултет, университетско издание ПУ „Паисий Хилендарски”,ISSN 2367-7309(5-15с.)

5.Калоферова,Б.(2017) „Педагогически акценти на психическото здраве в предучилищна възраст“, научно списание за докторанти на Педагогическия факултет, университетско издание ПУ „Паисий Хилендарски”, (64-74с.), ISSN 2367-7309

6.Калоферова,Б.(4\2017) „Педагогически аспекти на социалното здраве в предучилищната възраст“,сб.Класика и иновации в  педагогическата практика, трети международен форум , Асеновград , (83-89с), ISBN 978-619-7014-24-2.

 

7.Калоферова,Б. (2017) „Иновативни технологии при ориентиране на детето от предучилищна възраст в здравословна и социална среда“, Перспективи при създаване на иновативна образователна среда. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“,(102-110с) ISBN 978-619-202-297-6

 

8.Каракехайова,С.,Калоферова,Б.(4\2018) „Ключови компетенции в контекста на здравното образование в предучилищна възраст“, научно списание Стратегии на образователната и научна политика, (387-395с)ISSN1314-8575

9.Kaloferova,B.(5\ 2019) „Hеаlt  culture of the child of prescool age- knowledge, skills for a healthy way of life and positive attitude to healthспециализированного сборника научных публикаций “Духовність особистості: методологія, теорія і практика” / “Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, 10 Международной научно-практической конференции “ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВХОДЖЕННЯ ЛЮДСТВА В ЕПОХУ КУЛЬТУРИ” (“SPIRITUAL AND CULTURAL UPBRINGING OF A PERSONALITY IN CONDITIONS OF HUMANITY ENTRY INTO THE AGE OF CULTURE”)  в рамках международного проекта Пола Д. Шафера “Эпоха Культуры ” Киев, Украина(119-129с.)  ISSN 2220-6310

10.Калоферова,Б. (3\2020) „Откривателската наука в условията на ателието в предучилищна възраст“– под печат  в сп.“Педагогика“

11.Калоферова,Б. (26-28.09\2019 г.) „Ателието – допълнителна форма за промоция на здравето на детето от предучилищна възраст“ Научно-практическа конференция на тема: “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“, Шумен, ІSBN 978-619-201-329-5

12.Калоферова,Б.,(03-04.10\2019)„Образование за глобално гражданство. Социални и граждански компетенции в предучилищна възраст“, Четвърти международен педагогически форум „Класика и иновации в педагогическата практика“, Асеновград,(97-102с) ІSBN 978-619-7014-35-8

  1. Калоферова,Б.,(16-17.10\ 2019) „Гражданското образование в предучилищна възраст – елемент от глобалното образование“, Интердисциплинарна научна конференция „Човекът и глобалното общество“, Пампорово, (96-107) ІSBN 978-619-202-503-8
  2. Калоферова,Б., (15 – 16.11\2019), „Образователните филми – стратегия за провокиране на познавателен интерес у детето от предучилищна възраст и ориентирането му в здравословна и социална среда“, Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност, Велико Търново(под печат)

 

Участие в научни проекти:

 

  1. Факултетски проект „Иновативна образователна среда“, Конкурсна сесия към фонд „Научни изследвания“ 2017/2018, №:  ФП17-ПФ-007

 

  1. Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“, Решение на Министерски съвет № 577 от 17 август 2018 г.

 

Наименование на работната програма: Ателието – иновативна   форма за реализиране на здравното образование и овладяване на ключови компетенции от детето в ПУВ с цел промоция на здравето”

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg