Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова

Кабинет: стая 315

Телефон: 032/261-719

Email: borjana-ivanova@uni-plovdiv.bg, borjana.ivanova@pfpu.bg

Научни интереси: Предучилищното образование в България и в чужбина, европейски модели по предучилищно образование,  подготовка на децата за училището и живота, приемственост между детската градина и училище,  Реджио   педагогика,  интеркултурна педагогика.

Лекционни  курсове  в  бакалавърски  и  магистърски  програми: Предучилищна педагогика, Европейски модели по предучилищно образование, Интеркултурна педагогика.

Изведени дипломанти: 18 дипломанти  в периода 2012-2017.

2012-2016: лекционни курсове по програмата „Еразъм” в Германия.

Участие в научни проекти:

2010 – научен проект в Лихтенщайн,

2011 – научен  проект  в Швейцария,

2015-2016  – научен проект към Пловдивския университет

Дисертации

1995 г. – Аспирант в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,  катедра „Предучилищна педагогика”, защитила дисертация на тема „Готовност на 6-7 годишните деца за обучение в училище”, 1996 г. – доктор по педагогика.

Монографии:

2011 г. Иванова, Б. „Европейски системи за предучилищно възпитание и образование”, ИК Екобелан, Асеновград, ISBN 978-954-8812-39-9

2011 г. Иванова, Б. „Педагогически концепции в детските градини”, ИК  Екобелан, Асеновград, ISBN 978-954-8812-38-2

2004г. Иванова, Б.„Реджио педагогика”, ИК Екобелан, Асеновград, ISBN 954-8781-57-3

2004 г. Иванова, Б. „Интеркултурно възпитание и образование”. Университетско издание „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN

1997 г. Иванова, Б. „Педагогически и психологически аспекти на възпитанието на децата от предучилищна възраст”, Пловдив, ISBN 954-423-116-1

1997 г. Иванова, Б. „Подготовка и готовност на децата за училище”. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN 954-423-122-6

1996 г. Иванова, Б.” Психолого-педагогически аспекти на готовността на децата за училище”. Полиграфия ЕАД, Пловдив, ISBN954-799-608-8

Учебници и учебни помагала за студенти:

2012 г.  Иванова, Б. „Предучилищна педагогика”, 200 с., ИК Екобелан, Асеновград, ISBN 978-954-8812-43-6

1995г.  Иванова, Б. и др. „Проблеми на предучилищната педагогика”, 256 с., Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ISBN 954-423-091-2

Учебни помагала за детската градина:

2004 г. Иванова, Б. „Букви и цифри в цветове и форми”, ИК Екобелан, Асеновград, ISBN 954-8781-58-1

1996 г. Иванова, Б. „Дидактични игри и упражнения за подготовката на децата за училище”, Полиграфия ЕАД Пловдив, ISBN 954-799-609-6

Статии от 2010 г.:

Иванова, Б.: Стимулиране на креативното развитие на децата от предучилищна възраст. В: Педагогика, 2016/3, с. 349-356,  ISSN 0861-3982

Иванова, Б.:  Стоте езика на децата в Реджио концепцията. В: Педагогика, 2016/8, с. 1099-1108,  ISSN 0861-3982

Иванова, Б.: Своеобразие от форми за изразяване на детската култура. В: ”Иновации и компетентности в образованието”. Интердисциплинарен форум. Сборник статии на преподаватели. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2016, с. 65-72,  ISBN 978-619-202-178-8

Ivanova, Borjana: Situationspädagogik und Dialog in bulgarischen Kindergärten. In: Begrenzung und Eigensinn. Freire-Jahrbuch 15, 2016, Oldenburg, Deutschland, ISBN 978-386-585-0188

Иванова, Б.: Детето като изследовател и творец – във фокуса на европейските педагогически концепции. В: Педагогика, 2015/1, с. 131 – 138,  ISSN 0861-3982

Иванова, Б.: Формиране на комуникативна култура у децата от предучилищна възраст. В: Педагогика, 2015/4, с. 497-501, ISSN 0861-3982

Иванова, Б.: Скандинавското предучилищно възпитание и образование. В: сб. „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, Международна конференция,  Асеновград, 2015, с.37-42,  ISBN 978-619-7014-17-4

Иванова, Б.: Формиране на интерес към науката у децата от предучилищна възраст. В:  „Образование, развитие, изкуство”, Интердисциплинарен форум. Сборник статии на преподаватели. Университетско издателство “ Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015, с.159-167,  ISBN  978-619-202-076-7

Иванова, Б.: Изкуството и децата в Реджио концепцията. В: сб. „Образование и личностно развитие чрез художественотворчески дейности”, Пловдив, 2015,  с. 52-62, ISBN 978-619-202-100-9

Ivanova, Borjana: Familie und Kindergarten. In: Dialogische Erziehung, Oldenburg, Deutschland, 2015/1-2, S.42-46, ISSN 1433-4895

Ivanova, Borjana: Dialog und Situativität in bulgarischen Kindergärten. In: Empathie und Engagement. Freire-Jahrbuch 17, 2015, S. 73-81,Oldenburg, Deutschland, ISBN 978-3-86585-017-1

Иванова, Б.:  Детски университети. В: Педагогика, 2014/2, с. 254 – 260, ISSN  0861-3982

Иванова, Б.:  Европейски иновационни практики по предучилищно образование. В: сб. „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание”, Международна конференция, Сандански,  2014,  с. 23-28,  ISSN 2367-5284

Ivanova, Borjana: Ehrenamtliche Tätigkeit bei Kindern. In: Dialogische Erziehung, Oldenburg, Deutschland,  2014/1-2, S.37-41, ISSN 1433-4895

Иванова, Б.:  Значение на изследователското учене и концепцията  Box-Idee.  В: Педагогика, 2013/2, с. 255-262, ISSN 0861-3982

Иванова, Б.: Детска академия за знания във Виена – иновативна форма за откриване и стимулиране на детския потенциал. В: Педагогика, 2013/8, с. 1245-1253, ISSN  0861-3982

Иванова, Б.: Европейското предучилищно образование – състояние и перспективи. В: сб. „Класика и иновации в предучилищната педагогическа практика”, Асеновград, 2013, с. 60- 66, Международна конференция,  ISBN 978-619-7014-17-4

Ivanova, Borjana: Frühförderung in Bulgarien. In: Dialogische Erziehung, Oldenburg, Deutschland, 2013/3-4, S.17-22, ISSN 1433-4895

Ivanova, Borjana: Das Praktikum im Studiengang Vorschulpädagogik. In: Dialogische Erziehung, Oldenburg, Deutschland, 2013/1-2, S. 33-39,  ISSN 1433-4895

Ivanova, Borjana: Bildungsangebote in bulgarischen Kindertageseinrichtungen. In: Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung, Freire – Jahrbuch 15, Oldenburg, Deutschland, S.115-124, 2013,  ISBN 978-3-86585-015-7

Borjana Ivanova: Feste im Jahreskreis der bulgarischen Erziehung. In: Freire- Jahrbuch 15, Oldenburg, Deutschland, S. 125-132, 2013,  ISBN 978-3-86585-015-7

Иванова, Б.: Взаимовръзка между учене и работа по проекти в предучилищна възраст. В сб. „Съвременното образование. Стратегии, направления и ценности”. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, с. 30-36, 2012, Пловдив, ISBN 978-954-423-827-8

Ivanova, Borjana: Aktive und soziale Kinder in vorschulischen Einrichtungen. In: Dialogische Erziehung 2012/1-2, S. 20-25, Oldenburg, Deutschland ISSN 1433-4895

Ivanova, Borjana: Feste und Gebräuche in bulgarischen Kindergärten. In: Dialogishe Erziehnung, 2012/3-4, S. 34-39, Oldenburg, Deutschland ISSN 1433-4895

Иванова, Б.: Научното изследване Пиза и предучилищното възпитание в Байерн. В: Предучилищно възпитание, 2011/1, ISSN 0204-7004

Иванова, Б.: Подготовката на децата за училище в Княжество Лихтенщайн и Швейцария. В: Предучилищно възпитание 2011/2, ISSN 0204-7004

Иванова, Б.: Европейското образование и основни насоки, очертаващи спецификата на  детското учене. В: сб. „Традиции и приемственост”, с. 131-138, т. 3 на Пловдивския университет, филиал „Л. Каравелов”, 2011, Кърджали ISBN 978-  954-400-484-2

Иванова, Б.: Педагогическата работа в подготвителните групи в Княжество Лихтенщайн. В сб. с научни трудове от конференция, БСУ, с. 240-246, 2011, Бургас, ISBN 978-954-9370-81-2

Иванова, Б.: Усъвършенстване на компетентностите на преподаватели и студенти – гарант за просперитет в образованието. В сб. „ Съвременни педагогически теории и практики” 25 години Педагогически факултет. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, с. 55-62, 2011, Пловдив ISBN 978-954-423-732-5

Иванова, Б.: Портфолио-концепцията в детските градини. В: Предучилищно възпитание, 2010/9, ISSN 0204-7004

Иванова, Б.: Значение на портфолиото за развитие на модерна култура на учене и преподаване. В: Педагогика, 2010/5, с. 103-110, ISSN 0861-3982.

Ivanova, Borjana: Kompetenzerwerb beim Studium in den pädagogischen Studiengängen. In: Dialogische Erziehung 2010/1-2, S. 26-30, Oldenburg, Deutschland, ISSN 1433-4895

Доклади

Иванова, Б.: „Своеобразие от форми за изразяване на детската култура”, доклад на научен форум „Иновации и компетентности в образованието” в Пампорово, октомври, 2016

Иванова, Б.:” Формиране на интерес към науката у децата от предучилищна възраст”, доклад на научен форум  „Образование и развитие” в Пампорово, октомври, 2015

Иванова, Б.:” Скандинавското предучилищно възпитание и образование” – доклад на международна конференция в Асеновград, април, 2015

Иванова, Б.: „Европейското предучилищно образование”  доклад на международна конференция в  Асеновград, май, 2013

Иванова, Б. „Педагогическата работа в подготвителните класове в княжество Лихтенщайн”, доклад на международна конференция на БСУ, Бургас, юни 2011

Цитирания

2017 г. – Иванова, Б. Значение на изследователското учене и концепцията Box-Idee. Педагогика, 2013/2, цитирано в: „Педагогически модел за усвояване на чужд език в детската градина”, с. 258, 259, 261, Е. Каменова, сб. „Класика и иновации в педагогическата практика”, Асеновград, 2017 г.

2017 г. – Иванова, Б. Предучилищна педагогика, ИК Екобелан, цитирано  в „Интеграция между формиране на математически представи и музикално възпитание в детската градина”, с. 201, Д. Гирджева-Валачева, М. Калоферова, Педагогика 2017/2

2015 г. – Иванова, Б. Предучилищна педагогика, ИК Екобелан, цитирано в „Педагогически условия за използване на мултипликативна класификация като елемент от математическата пропедевтика”, с. 463, Д. Гирджева-Валачева,   сб. Образование, общество, личност”, Университетско издание „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015