Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

д-р Десислава Сашева Апостолова

Главен асистент

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: desislava.apostolova@uni-plovdiv.bg, desislava.apostolova@pfpu.bg

Статии:

 

 

  1. Апостолова, Д. (2019). КУЛЬТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. В ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: методологія, теорія і практика, Випуск 2 (89), Severodonetsk, 2019, Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.03 р., ISSN 2220-6310
  2. Апостолова, Д. (2019). Ролята на здравните специалисти за откриване и превенция на насилието и агресивното поведение при децата. В: ЧОВЕКЪТ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2019, ISBN 978-619-202-503-8
  3. Апостолова, Д. (2017). Влияние на игровата среда върху поведението на децата. В: Перспективи при създаване на иновативна образователна среда. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, ISBN 978-619-202-297-6
  4. Апостолова, Д. (2017). Семейната и социалната среда като фактори за развитие на поведенчески трудности и извършване на правонарушения от непълнолетни лица. В: Сборник доклади от студентски научен форум. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, ISBN 978-619-202-269-3
  5. Апостолова, Д. (2017). ПОЗИЦИЯ РОДИТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСТВЕ. В Monografia wieloautorska ORIENTACJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA W EDUKACJI przedszkolnej i szkolnej, akka, Siedlce, ISBN 978-83-941235-9-8
  6. Коджабашева, Д. (2016). Влиянието на наказанията върху поведението на децата. В: ДЕТЕТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ, ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’, Пловдив, 2016, ISBN 978-619-202-167-2
  7. Коджабашева, Д. (2015). Образователната и семейната среда като фактор за поява и превенция на поведенчески трудности при деца от начална училищна възраст. В: ЦЕННОСТИ, МОТИВАЦИЯ И КРЕАТИВНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО, ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’, Пловдив, ISBN 978-619-202-069-9
  8. Коджабашева, Д. (2014). Превенция на риска при развитието и образованието на децата до 11 години. В: ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО ЛИЧНОСТ, ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’, Пловдив, ISBN 978-954-423-960-2

 

 

 

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg