Изберете страница

Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: ekaterinacherneva@uni-plovdiv.bg, ekaterina.cherneva@pfpu.bg

  • Научни интереси – Методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст и начален етап на основното образование.
  • Лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:
  1. Методика на обучението по български език в детската градина. ПНУП – бакалаври редовно и задочно.

2.Методика на обучението по български език в детската градина. ПНУП – магистри.

3.Методика на обучението по български език в детската градина. ПУПЧЕ – бакалаври редовно.

4.Методика на обучението по български език в детската градина Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика завършили ОКС „Бакалавър“ на специалност ПНУП. –магистри.

5.Методика на обучението по български език в детската градина Предучилищна и начална училищна педагогика – неспециалисти – магистри.

6.Методика на обучението по български език в детската градина Предучилищна и начална училищна педагогика –специалисти – магистри.

– Изведени дипломанти/докторанти.

За периода 2011 -2017 година- 12 дипломанти.

– Участие в научни проекти – международни, български, изследователска дейност.

2013 г.

  1. Проект: Оптимизиран вариант на държавните образователни изисквания за учебното съдържание: Български език, Степен на образование: Основна Етап: Начален
  2. Проект „Нов шанс за успех“ – Ограмотяване на възрастни. Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”
  • г.
  1. Проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“. – Проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“.
  • г.
  1. Проект „Добавена реалност“ – ПУ „Паисий Хилендарски“, Физичен факултет.
Дисертации:
2000 г. – Аспирант в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по детска и начална училищна педагогика, защитила дисертация на тема “Педагогически аспекти на ценностната ориентация на децата в начална училищна възраст” 2000 г. – доктор по педагогика

Учебници и учебни помагала за студенти:
2015 г. – Система за литературното обучение в началното училище. В: Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 55-67. ISBN 978-619-202-101-6.
2015 г. – Система за езиково обучение в началното училище. В: Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 67-78. ISBN 978-619-202-101-6.
2015 г. – . Система за обучение по свързана устна и писмена реч. В: Помагало за държавен изпит по методика на обучението в детската градина и началния етап на СОУ. УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 78-90. ISBN 978-619-202-101-6.

Учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище

2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за втори клас, С., 2003.
2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за втори клас, №1, С., 2003.
2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за трети клас, С., 2004.
2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за трети клас, №1, С., 2004.
2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, В. Иванова, Учебник по български език за четвърти клас, С., 2005.
2003 – 2016 г. Танкова, Р., К. Чернева, Учебна тетрадка по български език за четвърти клас, №1, С., 2005.

Статии:

2017 г. – Cherneva E. G. The Use of Mind Maps in the Associated Speech Training in Kindergarten. International conference on modern researches in science and technology (Germany, Berlin). Conference Proceedings , January31th2017, Scientific public organization Professional Science| BERLIN, GERMANY. 2017, 440-446, ISBN978-1-370-66338-5.
2016 г. – Чернева Е. Възможности за синтактично развитие на децата в предучилищна възраст, В: „Дом, дете, детска градина“, 2016, №1, 14-24. ISBN 1310-0580.
2016 г. – Чернева Е. Алтернативи при морфологичното развитие на децата в предучилищна възраст, В: „Дом, дете, детска градина“, 2016, №2, 16-21. ISBN 1310-0580.
2016 г. – Cherneva E. The use of MIND MAPPING in teaching native language in nursery school. – The Sixth International conference on development of education and psychological science in Eurasia 19th September, 2016. 17-23. ISBN -13 987-3-903063-70-9.

2015 г. – Чернева Е. Алтернативни варианти за формиране на звукова кулура в предучилищна възраст. В: „Образование“, 2015, №4, с. 102-112. ISSN: 0861-475Х.
2015 г. – Чернева Е. Готовност за ограмотяване, В: „Педагогика“, 2015, №6, с. 857-867. ISSN 1314-8540. EBSCO, ERIH PLUS.
2015 г. – Чернева Е. Основни компоненти на училищната готовност по български език, В: Българският език и съвременното езиково обучение – сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Мария Петрова, Смолян, 2015, с.30-38.
2015 г. – Cherneva E. Alternative options for early reading of pre-primary level. In: The second International conference on development of education and psychological science in Eurasia, Vienna, 2015,September 28, 17-22. ISBN -13 987-3-903063-70-9.
2015 г. – Cherneva E. Options for development of coherent speech in kindergarten, In: The second International conference on development of education and psychological science in Eurasia, Vienna, November 27, 2015, 33-40. ISBN -13 987-3-903063-70-9.

Доклади
2016 г. – Чернева Е. Методически варианти за обогатяване на детския речник. Интердисциплинарна научна конференция „Иновации и компетентности в образованието“ октомври 2016 Пловдив. ISBN978-619-202-178-8.

Цитирания

2015 г. – .Literature Lesson by Dilyana Koleva 10 May 2015 , В: Literature Lesson

2014 г. – В :Списание “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014
От доц. д-р Мариана Мандева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”:
„Eкипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. – 4. клас)“

2013 г. -.Електронно списание LiterNet, 23.11.2013, № 11 (168) от Мариана Мандева В: „ Комуникативноречеви умения за писмена преразказна дейност чрез първия /българския/ език –начален училищен етап“.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg